Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole, na którym widoczny jest nostrzyk żółty. To zielona roślina o żółtych kwiatach. W tle widać drzewa.

Ciekawe rośliny w rolnictwie ekologicznym

Gospodarowanie metodami ekologicznymi jest przedsięwzięciem bardzo trudnym, wymagającym bezwzględnego zaangażowania i ogromnych nakładów pracy oraz – wbrew pozorom – dużych nakładów finansowych, na co w dobie dzisiejszej globalizacji nie każdy chce się decydować. W publikacji przedstawiono propozycje uprawy metodami ekologicznymi roślin mniej popularnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony sprzedających, jak i kupujących. Omówiono ich podstawowe wymagania i możliwe zastosowanie.

Wnętrze namiotu foliowego. Na podłodze, na podnośnikach stoją w rzędach, jedna obok drugiej, zielone sadzonki roślin ogrodowych.

Innowacyjne rozwiązania w hodowli roślin ogrodniczych

W polskim ogrodnictwie hodowla roślin skierowana jest na tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego. Pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podejmują wiele działań w kierunku wprowadzenia do uprawy nowych gatunków roślin i nowych technologii uprawy. Wzrost produkcji i jakości produkowanych warzyw i owoców jest ściśle związany ze zmianami w technologii i dystrybucji warzyw i owoców, w doborze nowych odmian i nowych systemach uprawy. Jest to proces niezbędny, ponieważ tylko produkty o najwyższej jakości mogą być oferowane na wszystkie rynki świata.

Na polu jedzie zielony ciągnik z czerwoną przyczepą. Obok niego jedzie kombajn, który kosi zboże. W tle widać drzewa.

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy - część pierwsza

Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przyczynia się do ułatwienia transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego poprzez prowadzenie szkoleń, pokazów i demonstracji, a także udzielanie bezpośredniego doradztwa rolnikom oraz wykonywanie określonych zadań w obszarze pomocy finansowej z funduszy unijnych oraz krajowych.

Słoneczny dzień. Z lotu ptaka widoczne jest gospodarstwo agroturystyczne, które stoi na polu, między drzewami.

Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Film prezentuje kilka przedsięwzięć pozarolniczych z terenu Wielkopolski, aby zainspirować do podjęcia inicjatyw w kierunku tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu. Inicjatywy te rozwijane są na bazie posiadanego potencjału, najczęściej opierane na produkcji rolniczej lub posiadanej infrastrukturze oraz kapitale ludzkim. Powstają małe przetwórnie, wytwarzając produkty lokalne o wysokiej jakości. Rozwijają się punkty usługowe, z których korzystają nie tylko mieszkańcy obszarów wiejskich, ale także mieszkańcy miast. Dynamicznie rozwija się agroturystyka, wykorzystująca walory krajobrazowe polskiej wsi oraz coraz większe zapotrzebowanie na wypoczynek na terenach wiejskich.

Widok z bliska na miechunkę rozdętą. To niewielka roślina z czerwonymi kwiatami i zielonymi liśćmi.

Wprowadzenie do uprawy nowych gatunków warzyw i owoców w celu poszerzenia asortymentu płodów rolnych

Publikacja przedstawia nowe gatunki warzyw i owoców, którymi warto zainteresować zarówno producentów, jak i konsumentów. Producenci poszerzają swoje możliwości w zakresie uprawy nowych gatunków, które posiadają duże wartości odżywcze i prozdrowotne dla człowieka. Z tego względu mogą być atrakcyjne dla poszukującego nowości konsumenta. Zwiększenie asortymentu oferowanych warzyw i owoców jest więc korzystne dla producenta i kupującego. Nie ma wątpliwości, że promowanie uprawy nowych gatunków warzyw i owoców jest opłacalne dla obu stron!.

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające kobiece dłonie na klawiaturze laptopa. Obok, na stole, stoi kawa oraz leżą notatki.

Marketing dla rolników. Podstawy teoretyczne i wskazówki dla praktyków

Widzimy ogromną potrzebę wzmocnienia produktów przygotowywanych przez rolnika, by mógł lepiej zaistnieć w świadomości konsumenta. Niezbędne jest zatem przekazanie Państwu kompendium wiedzy z zakresu marketingu, tak by można było z niego korzystać. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji zachęcą Państwa do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pochmurny dzień. Niebieski ciągnik rolniczy z przyczepioną do tyłu czerwoną maszyną jedzie po polu.

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie na funkcjonowanie oraz realizację operacji. Wymagane jest, aby Beneficjent (grupa operacyjna) składała się z co najmniej dwóch kategorii podmiotów (kategorie: rolnik, właściciel lasów, naukowcy, przedsiębiorca, podmiot doradczy).

Zdjęcie ilustracyjne. Kobieta pracuje przy laptopie, który jest postawiony na biurku.

Nabór ekspertów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na ekspertów do oceny wniosków w ramach działania „Współpraca”.

Słoneczny dzień. Po polu jedzie zielony kombajn, który kosi uprawę kukurydzy.

Tryb konkurencyjny w ramach Programu Rrozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniająca ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy, widoczny od boku, stoi na polu.

Krótkie łańcuchy żywności a działanie „Współpraca”

Ważnym narzędziem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”. Jego zadaniem jest wsparcie współpracy i innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Przeznaczone na to środki finansowe mają przyczynić się między innymi do poprawy konkurencyjności gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz poprawy jakości życia.