Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniu Unii Europejskiej do wyzwań przyszłości. W celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) tworzona jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Realizacji celu SIR służyć będą następujące cele szczegółowe:

  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów.

Skuteczne wdrażanie wyników badań naukowych oraz innowacyjnych technologii wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego przekazywania informacji do wszystkich zainteresowanych stron. Aby przepływ informacji był efektywny budowana jest platforma współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami sfery badawczej, doradczej i produkcyjnej obejmującej wytwórców surowców – rolników oraz sferę przetwórstwa, a także operatorów rynku.

Zadania sieci obejmują w szczególności: rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfikowanie i aktywizację partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych, doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez nie projektów.

SIR, podobnie jak KSOW, ma charakter otwarty. W realizację części zadań SIR mogą włączyć się różne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zainteresowane realizacją lub wymianą informacji o projektach innowacyjnych.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, za koordynację realizacji zadań w ramach SIR odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), zaś jednostkami realizującymi zadania sieci SIR w poszczególnych województwach są wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego (w tym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu).

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach 2015-2017” mająca na celu zapewnienie etatu koordynatora SIR oraz brokera w województwie wielkopolskim, zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom WODR w Poznaniu realizującym zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zapewnienie wysyłki dokumentacji związanej z realizacją zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, podniesienie kwalifikacji pracowników WODR w Poznaniu poprzez uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez koordynatora SIR oraz brokera, podniesienie kwalifikacji pracowników WODR w Poznaniu realizujących zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 w zakresie SIR oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych, spotkania, szkoleń, stoisk informacyjno-promocyjnych oraz publikacji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 i 2016-2017 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach 2017-2018”, mająca na celu zapewnienie etatu koordynatora SIR oraz brokera w województwie wielkopolskim, zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom WODR w Poznaniu realizującym zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zapewnienie wysyłki dokumentacji związanej z realizacją zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, podniesienie kwalifikacji pracowników WODR w Poznaniu poprzez uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez koordynatora SIR oraz brokera, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację wyjazdów studyjnych, szkolenia połączonego z warsztatami, seminariów, konferencji oraz warsztatów w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 i 2018-2019 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację konferencji, wyjazdów studyjnych, szkolenia połączonego z warsztatami, stoisk wystawienniczych, filmów i publikacji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację wyjazdów studyjnych, konferencji, szkolenia, spotkania, warsztatów, filmów, publikacji i poprzez przygotowanie analizy w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 oraz 2020-2021 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach 2018-2019” mająca na celu zapewnienie etatu koordynatora SIR oraz brokera w województwie wielkopolskim, zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizującym zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zapewnienie wysyłki dokumentacji oraz realizacji delegacji związanych z realizacją zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację spotkań polowych, wyjazdów studyjnych, szkolenia, spotkania, seminarium, konkursów, stoisk informacyjnych, filmów, publikacji, ulotek, plakatów i roll-upów w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach 2020-2021”, mająca na celu zapewnienie etatów pracowników realizujących zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim, zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizującym zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz realizacji delegacji związanych z wykonywaniem zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 oraz 2022-2023 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim”, mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację wyjazdów studyjnych, szkoleń, publikacji, spotkań polowych, filmów, konkursu, audycji telewizyjnych i materiałów drukowanych w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 oraz 2022-2023 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach 2021-2022”, mająca na celu zapewnienie etatów pracowników realizujących zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim, zapewnienie wyposażenia biura pracowników realizujących zadania SIR, zapewnienie wysyłki dokumentacji związanej z realizacją zadań SIR, utrzymaniem salda bankowego oraz realizacją delegacji związanych z wykonywaniem zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pod nazwą „Wydatki na funkcjonowanie SIR w zakresie realizacji projektu Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)” mająca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenia sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Celem operacji jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej strony innowacyjne wsparcie działań LPW przez utworzenie Zespołu eksperckiego przy CDR w Brwinowie, w skład którego wchodzą m. in. przedstawiciele nauki, których zadaniem jest opracowanie zasad powstawania LPW, wsparcie w ramach szkoleń oraz wypracowanie raportu końcowego z prac grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodną w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zadaniem koordynatorów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy mają duże doświadczenie w działaniach w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest inicjowanie lokalnych działań w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie. Bezpośrednim celem realizacji Operacji było zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem Operacji było powołanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, obejmujących swym zasięgiem 31 powiatów woj. wielkopolskiego, w którego skład weszli przedstawiciele: administracji publicznej, rolników, doradców, nauki, a także opracowano raport podsumowujący LPW w 2020 r. w ramach pilotażu. Tematem operacji było: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przygotowywanie LPW do finansowania tych działań w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR oraz Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2021 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim”, mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację wyjazdów studyjnych, konferencji, spotkania, warsztatów, spotkań polowych, konkursu, audycji telewizyjnych w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

 

Operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach: 2018, 2022 oraz 2023 oraz koszty realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023”,

mająca na celu zapewnienie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie wielkopolskim, zapewnienie wyposażenia biura i materiałów biurowych dla pracowników realizujących zadania SIR, zapewnienie wysyłki dokumentacji związanej z realizacją zadań SIR, realizacją delegacji związanych z wykonywaniem zadań SIR, podnoszeniem kwalifikacji pracowników realizujących zadania SIR i udziałem w wydarzeniach w celu nawiązywania kontaktów oraz mająca na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez realizację szkoleń i wyjazdu studyjnego w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.