W lipcu spotkaliśmy się w Robakowie w siedzibie firmy HiProMine S.A. z drem Krzysztofem Dudkiem – kierownikiem projektu pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”. Projekt był finansowany z programu „Współpraca” i został już zrealizowany. Dzięki zastosowaniu rozwiązań opracowanych w projekcie rolnicy będą mieli dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka, które może być wykorzystane jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. To jednak nie wszystko. Oprócz otrzymania świetnego materiału paszowego, projekt pozwoli rolnikom także na biorecykling odpadów roślinnych powstających w gospodarstwie. W konsekwencji rolnik otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów będą mogły być wykorzystane do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt.…
W czerwcu podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w części poświęconej innowacjom w rolnictwie grupa AgroInsect mogła przedstawić wszystkie zalety wynikające z nowej technologii opartej o kontenerowy systemu tuczu. Kontenerowy system tuczu to: produkcja owadów bezpośrednio w gospodarstwie, wykorzystywanie własnych odpadów zielonych jako paszy, całoroczny uzysk żywych larw będących doskonałym pokarmem dla drobiu, dodatkowo powstaje wartościowy nawóz organiczny dla roślin. Białko z owadów posiada wysoki wskaźnik strawności. Nadto posiada działanie przeciwbakteryjne, a wysoka wartość tłuszczu, w tym kwasu laurynowego, zawiera czynnik przeciwzapalny. Produkcja owadów wyróżnia się niską emisją dwutlenku węgla oraz brakiem wykorzystania wody. Technologia ta zapewnia bioutylizację organicznych surowców ubocznych. Zapraszamy na stronę agroinsect.pl Stoisko grupy operacyjnej AgroInsect na Krajowych Dniach Pola…
Jednym z globalnych problemów w żywieniu zwierząt jest niedobór białka. Grupa AgroInsect zajęła się tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł. Celem zakończonego projektu było przygotowanie technologii i urządzeń, które będą mogły być wykorzystywane w gospodarstwach przez rolników. Dzięki nowym rozwiązaniom rolnicy otrzymają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka. XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu były doskonałą okazją do zaprezentowania nowej technologii opracowanej przez HiProMine S.A. – lidera grupy operacyjnej AgroInsect w ramach działania „Współpraca”. Zapraszamy na stronę agroinsect.pl Dr Krzysztof Dudek z firmy HiProMine S.A. prezentuje na XXVII Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku projekt grupy AgroInsect
Już niedługo, bo 29 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków na działanie „Współpraca” w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. Dla osób zainteresowanych otrzymaniem takiego dofinansowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowała przeprowadzenie szkolenia w formie online. Szkolenie odbędzie się 17 marca w godzinach 9.00 - 14.30. W spotkaniu będzie można uczestniczyć za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi, o udziale decyduje więc kolejność zgłoszeń. Termin zapisu na szkolenie mija 15 marca, a dzień później osoby zakwalifikowane otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail wiadomość z dostępem do szkolenia. Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na realizację operacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wnioski można składać od 29 marca do 12 maja 2021 roku. Formularz wniosku o przyznanie płatności wraz z załącznikami do wniosku oraz instrukcją wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program dofinansowujący rolników prowadzących lub podejmujących sprzedaż bezpośrednią. Środki finansowe są dostępne w ramach działania „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawą uzyskania dofinansowania jest stworzenie grupy rolników, którzy wspólnie dostarczają produkty żywnościowe do konsumentów z wykorzystaniem narzędzi internetowych do działania w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Jest to duża szansa dla rolników, którzy będą mogli wypromować swoje produkty i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Czym jest krótki łańcuch dostaw żywności? Ogólna definicja systemów KŁŻ, czyli krótkich łańcuchów dostaw żywności, w oparciu o Rozporządzenie UE 1305/2014 oznacza „łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się…
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje program dofinansowujący rolników, którzy prowadzą sprzedaż bezpośrednią bądź chcieliby się taką działalnością zająć. Środki finansowe będą dostępne w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawą uzyskania dofinansowania będzie stworzenie grupy rolników, którzy wspólnie będą dostarczać produkty żywnościowe do konsumentów z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Jest to duża szansa dla rolników, którzy będą mogli wypromować swoje produkty i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Pomoc będzie przyznawana na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i będzie dotyczyć…
Przypomnienie Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie na funkcjonowanie oraz realizację operacji. Wymagane jest, aby Beneficjent (grupa operacyjna) składała się z co najmniej dwóch kategorii podmiotów (kategorie: rolnik, właściciel lasów, naukowcy, przedsiębiorca, podmiot doradczy). Przedmiotem operacji mogą być produkty i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Operacje mogą dotyczyć innowacji w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotem operacji mogą być także działania w ramach tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków…
06 lipca 2020

Uwaga! Nabór ekspertów!

Napisane przez
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na ekspertów do oceny wniosków w ramach działania „Współpraca”. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest do 24.07.2020 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-ekspertem-w-ramach-dzialania-wspolpraca-kandydaci-moga-skladac-wnioski-od-dnia-29.html.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 217 i 300). Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W praktyce oznacza to, że od 18 kwietnia 2020 r. beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru…
Ważnym narzędziem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”. Jego zadaniem jest wsparcie współpracy i innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Przeznaczone na to środki finansowe mają przyczynić się między innymi do poprawy konkurencyjności gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz poprawy jakości życia. Pomoc jest przyznawana na działanie Grup Operacyjnych, które tworzą podmioty poszukujące i wdrażające nowe rozwiązania do praktyki. Grupę Operacyjną mogą tworzyć minimum dwa podmioty należące do dwóch kategorii (rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze). Projekt powinien służyć tworzeniu lub rozwojowi krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu…