Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zdjęcie ilustracyjne. Kropla wody rozpryskuje się o płaską powierzchnię wody.

Aneks do planu wieloletniego Lokalnych Partnerstw do spraw Wody

Zgodnie z wytycznymi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz zrealizowanymi spotkaniami Lokalnych Partnerstw do spraw Wody pod koniec 2021 roku opracowywany został dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030 w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie wielkopolskim”.

Plan dotyczy zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w danym powiecie. Dokument ten został umieszczony na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Zorganizowane spotkania online i stacjonarne Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w 2022 roku w poszczególnych powiatach pozwoliły na przeanalizowanie zgłoszonych potrzeb i ustalenie priorytetyzacji przyszłych inwestycji, które mogą zostać sfinansowane między innymi z Krajowego Planu Odbudowy.

Na spotkaniach tych zgłoszono również potrzebę aktualizacji planu wieloletniego o kolejne inwestycje proretencyjne z terenów danych gmin, które uznano również za pilne do realizacji.

W grudniu 2022 roku został sporządzony niniejszy aneks do planu wieloletniego zawierający kolejne 68 zgłoszonych działań proretencyjnych przez zainteresowane gminy.

Załącznik: