Na polu jedzie zielony ciągnik z czerwoną przyczepą. Obok niego jedzie kombajn, który kosi zboże. W tle widać drzewa.

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy - część pierwsza

Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przyczynia się do ułatwienia transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego poprzez prowadzenie szkoleń, pokazów i demonstracji, a także udzielanie bezpośredniego doradztwa rolnikom oraz wykonywanie określonych zadań w obszarze pomocy finansowej z funduszy unijnych oraz krajowych.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

W ostatnich latach na terenie Polski obserwujemy powtarzające się okresy suszy. Niestety niewielka ilość opadów przyczynia się do spadku stanów wód w rzekach. Konsekwencją takiej sytuacji jest obniżenie zwierciadeł wód podziemnych. Wielkopolska stała się regionem o dużym deficycie wody, dlatego niezbędnym staje się retencjonowanie wody. Publikacja pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwe zarządzanie obiektami drenarskimi i odpowiednie przygotowywanie ziemi pod uprawę.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczny jest drewniany dom stojący na polu, między drzewami.

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Publikacja przedstawia przykłady operacji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, które zostały zrealizowane przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017-2018.

Wnętrze hali. Krowa stoi na ścieżce między stanowiskami dla krów.

Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego hodowców bydła, specjalistów, przedstawicieli związku hodowców i doradców do Holandii, który odbył się w dniach 10-14 września 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wnętrze hali. Krowy stoją obok siebie i jedzą paszę (zieloną trawę).

Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem nadrzędnym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji.

Pochmurny dzień. Na dworze stoi budowla przypominająca szafę, w której, na półkach, poukładane są ule.

Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego osób zajmujących się pszczelarstwem do Centrum Kształcenia Pszczelarskiego w Czech, który odbył się w dniach 24-27 kwietnia 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przy ulu stoi pszczelarz w kombinezonie ochronnym. Trzyma ramkę, na której siedzi rój pszczół. Dookoła są drzewa.

Pszczoły to nie tylko miód

Pszczoły są od wieków istotnym elementem naturalnego ekosystemu człowieka. Są też najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Pszczoły są jednak bardzo narażone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zanieczyszczenia, które natychmiast odbijają się na ich kondycji. Publikacja przybliża zagadnienia dotyczące współczesnej gospodarki pasiecznej: metody i efekty hodowlane produkcji matek, metody zwalczania Varroa destructor i warrozy, postępowanie w przypadku zatrucia pszczół, sposób promowania produktów z własnej pasieki.