Na trawie stoi czarna owca, widać ją od boku. Je trawę. W tle pod płotem siedzi brązowy królik.

Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich

Obowiązkiem posiadacza zwierząt z gatunku owce, kozy oraz świnie jest sporządzanie spisu sztuk znajdujących się w jego stadzie (obowiązek ten nie dotyczy bydła). Spisu dokonuje się odrębnie dla każdego gatunku.

Spisu owiec i kóz dokonuje się raz na dwanaście miesięcy – jednak nie później niż w dniu 31 grudnia każdego roku, a ustaloną liczbę zwierząt umieszcza się w księdze rejestracji stada danego gatunku.

Spisu świń dokonuje się raz na dwanaście miesięcy – jednak nie później niż w dniu 31 grudnia każdego roku. Ustaloną liczbę świń umieszcza się w księdze rejestracji stada oraz przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu.

Spis świń można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus. Taki sposób składania spisu jest rekomendowany przez ARiMR. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie spisu w formie papierowej w biurze powiatowym ARiMR właściwym zgodnie z adresem wskazanym w ewidencji producentów lub wysłać pocztą.

Formularze papierowe dostępne są w biurach powiatowych, a wersja do samodzielnego wydruku dostępna jest na stronie internetowej w Dokumentach dotyczących Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Elżbieta Wilk