Zbliżenie na szerokie zielone liście rośliny rosnącej na polu.

Pozytywny wpływ międzyplonów na produkcję roślinną

Uprawa międzyplonów to element zrównoważonego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo. Od dłuższego czasu rolnicy zarówno w Polsce, jak i na świecie dostrzegają wartość międzyplonów jako nawozu zielonego i wykorzystują posezonowy wzrost roślin, aby poprawić jakość gleby i zwiększyć plony upraw następczych.

Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W gospodarstwach rolnych wymywanie azotu z gleby uzależnione jest od poziomu nawożenia, płodozmianu uprawy i właściwości mechanicznych gleb, a szczególnie ich przepuszczalności. Gleby lekkie, przepuszczalne, których w Polsce jest ponad 50%, sprzyjają nitryfikacji, a w efekcie wymywaniu azotanów.

Szklarnia z pnączami pomidorów. Pomiędzy roślinami stoi mężczyzna, widać go z profilu. Patrzy na roślinę i dotyka liście.

Królestwo pomidorów uprawianych na wełnie

To jedno z najnowocześniejszych gospodarstw w regionie, które zajmuje się uprawą pomidorów, ale również truskawek. Dzisiaj na jego czele stoi Mariusz Chenczke, który przejął firmę po rodzicach. Podobnie jak oni, tak i pan Mariusz od lat współpracuje z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a gospodarstwo Chenczke należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR.

Wnętrze dużej obory. Po obu stronach są zagrody z bydłem mięsnym. Przed zagrodami leży ścieżka paszy.

Parametry mikroklimatu w oborze

Mikroklimat w ujęciu zoohigienicznym jest całokształtem fizycznych i chemicznych właściwości powietrza w budynkach inwentarskich, zasiedlonych przez zwierzęta. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, produkcyjność oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia zwierząt.

Słoneczny dzień. Szeroki widok na pole ze ścierniskiem, na horyzoncie widać słupy energetyczne.

Prowadzenie ewidencji nawożenia azotem

Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 hektarów użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP (duża jednostka przeliczeniowa) według stanu średniorocznego, posiada plan nawożenia azotem lub obliczenia maksymalnych dawek azotu, a także ma obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

W zagrodzie w oborze stoją dwie krowy, które wystawiają łeb przez kraty. Przed nimi leży stos paszy.

Nowe technologie w produkcji zwierzęcej

Produkcja zwierzęca jest istotną częścią rolnictwa. Chów i hodowla zwierząt pozwalają rolnikom i hodowcom na wyprodukowanie żywca, mleka i jaj w bardzo dobrej jakości, z których zakłady mięsne, przetwórcze oraz mleczarnie produkują zdrową i smaczną żywność. Coraz większą rolę w produkcji odgrywają nowe technologie, które wyznaczają standardy.

Zbliżenie na brązową trawę, na której leżą bryłki gradu.

Termin naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych wydłużony do 30 listopada

Zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych został wydłużony do 30 listopada. Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie weszło w życie.

Zbliżenie na kolbę kukurydzy na polu.

Skutki uprawy kukurydzy w monokulturze

Wieloletnia uprawa tej samej rośliny prowadzi do negatywnych zmian w życiu biologicznym gleby, jak również jej właściwości fizycznych i chemicznych. Mikroflora glebowa zostaje zdominowana przez patogeny i bakteriofagi niszczące pożyteczne mikroorganizmy. Towarzyszy temu kumulacja specyficznych związków chemicznych, wydzielanych przez korzenie uprawianej w monokulturze rośliny. Od pewnego poziomu duże ich nagromadzenie zaczyna przeszkadzać temu gatunkowi. Skutkiem zmęczenia gleby jest radykalne zmniejszanie się plonów, pomimo stosowania technologii wysokonakładowych.

Pochmurny dzień. Zbliżenie na zielone kłosy zboża na polu.

Resztki pożniwne jako nawóz

W okresie przygotowań do nowego sezonu wegetacyjnego priorytetem dla rolników jest zadbanie o stanowisko pod rośliny następcze. Warto w tych działaniach uwzględnić wykorzystanie resztek pożniwnych, by poprawić jakość gleb i zapewnić uprawom optymalne warunki do wzrostu.

Zbliżenie na małe kurczęta chodzące po ziemi.

Przydomowy chów drobiu

Rolnictwo w Polsce ze względu na warunki środowiskowe, geograficzne i społeczne jest szczególnie predysponowane do podjęcia i rozwinięcia produkcji zwierzęcej, w tym przydomowego chowu drobiu.