Słoneczny dzień. Szeroki widok na pole ze ścierniskiem, na horyzoncie widać słupy energetyczne.

Prowadzenie ewidencji nawożenia azotem

Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 hektarów użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP (duża jednostka przeliczeniowa) według stanu średniorocznego, posiada plan nawożenia azotem lub obliczenia maksymalnych dawek azotu, a także ma obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Zbliżenie na kolbę kukurydzy na polu.

Skutki uprawy kukurydzy w monokulturze

Wieloletnia uprawa tej samej rośliny prowadzi do negatywnych zmian w życiu biologicznym gleby, jak również jej właściwości fizycznych i chemicznych. Mikroflora glebowa zostaje zdominowana przez patogeny i bakteriofagi niszczące pożyteczne mikroorganizmy. Towarzyszy temu kumulacja specyficznych związków chemicznych, wydzielanych przez korzenie uprawianej w monokulturze rośliny. Od pewnego poziomu duże ich nagromadzenie zaczyna przeszkadzać temu gatunkowi. Skutkiem zmęczenia gleby jest radykalne zmniejszanie się plonów, pomimo stosowania technologii wysokonakładowych.

Pochmurny dzień. Zbliżenie na zielone kłosy zboża na polu.

Resztki pożniwne jako nawóz

W okresie przygotowań do nowego sezonu wegetacyjnego priorytetem dla rolników jest zadbanie o stanowisko pod rośliny następcze. Warto w tych działaniach uwzględnić wykorzystanie resztek pożniwnych, by poprawić jakość gleb i zapewnić uprawom optymalne warunki do wzrostu.

Zbliżenie na buraka rosnącego w ziemi.

Wymagane cechy odmian warzyw gruntowych i kierunki hodowli

Jednym z podstawowych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej jest odmiana. Czynnik odmianowy rzutuje bezpośrednio na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Od starożytności, a w zasadzie od początku gospodarowania człowieka na roli prowadzona była działalność zmierzająca do ulepszania form występujących w naturze.

Po polu jedzie zielony ciągnik z doczepioną maszyną do pracy w polu. Ciągnik jest widoczny od przodu. W tle na horyzoncie widać drzewa.

Systemy uprawy roli z wyszczególnieniem technologii strip-till

We współczesnym rolnictwie funkcjonują trzy podstawowe systemy uprawy roli: uprawa płużna (tradycyjna), uprawa zerowa (siew bezpośredni) oraz uprawa bezpłużna. Ta ostatnia metoda coraz częściej zyskuje uznanie rolników, zwłaszcza w postaci uprawy pasowej, czyli strip-till.

Zbliżenie na kolbę kukurydzy rosnącą na polu.

Kondycjonowanie kukurydzy - zdrowsze zwierzęta, lepsze wyniki produkcyjne

Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy to podstawa żywienia bydła, rozpoczynająca się od jesiennego zbioru. Już ten etap może wpłynąć na jakość paszy, dlatego coraz częstszym rozwiązaniem staje się technologia Shredlage dotycząca kondycjonowania kukurydzy.

Po polu jedzie ciągnik z opryskiwaczem, który rozrzuca oprysk na zboża.

Zasady przechowywania nawozów mineralnych stosowanych w rolnictwie

Przechowywanie nawozów mineralnych wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad, których spełnienie daje nam gwarancję, że będziemy mogli cieszyć się produktem pełnowartościowym. Nie dojdzie wtedy do utraty składników i zmiany stanu skupienia, chociażby pod wpływem wilgoci.