Zdjęcie do artykułu - WODR

XXII edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu włączył się w realizację XXII edycji konkursu „Sposób na Sukces” na poziomie województwa wielkopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego celem jest promocja przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa, a także przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgłaszający powinien przypisać zgłaszane przedsięwzięcie do jednej z czterech kategorii:

 • indywidualna,
 • zespołowa,
 • rodzinna,
 • inicjatywy społeczne (na przykład spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Przedsięwzięcia zgłaszane w konkursie powinny być uruchomione w okresie od 1 lipca 2020 do 28 lutego 2022 roku.

Ocena zgłoszeń odbędzie się według ściśle określonych w Regulaminie konkursu kryteriów, które są następujące:

 • osiągnięte efekty działalności,
 • innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia,
 • zasięg działalności,
 • dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • źródła finansowania działalności, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • okres funkcjonowania podmiotu,
 • zatrudnienie ogółem na dzień zatrudnienia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia,
 • wyposażenie zakładu pracy,
 • posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia,
 • sposób kierowania firmą,
 • perspektywy na przyszłość.

Zgłoszenia konkursowe można składać do 16 maja 2022 roku bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w terminie do 6 maja 2022 roku.

Zainteresowani w sprawie udziału w konkursie mogą kontaktować się z doradcami z biur powiatowych Ośrodka. Wszystkie zebrane zgłoszenia zostaną przesłane przez WODR w wyznaczonym terminie do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej CDR w Brwinowie.

Aldona Jankowska