Na łące siedzi kobieta odwrócona plecami i trzyma laptopa. Po prawej stronie zdjęcia znajdują się duży napis Rural Inspiration Awards 2022.

„Młodzież jest przyszłością”. Zapraszamy do IV edycji konkursu Rural Inspiration Awards!

Tegoroczna edycja inspirowana jest zarówno ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską programami — długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich.

Jak wskazuje hasło przewodnie — Młodzież jest przyszłością — konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku.

Cele konkursu

 1. Promocja wizerunku rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na społeczności wiejskie.
 3. Wyróżnienie projektów angażujących młodych ludzi (poniżej 40 roku życia) na obszarach wiejskich.
 4. Przedstawienie przykładów najlepszych praktyk.
 5. Pokazanie regionu geograficznego, w którym realizowane są projekty.
 6. Identyfikacja projektów, które sygnalizują skokową zmianę podejścia. Tych, które są innowacyjne lub mają potencjalnie szerokie możliwości przenoszenia wyników w obrębie społeczności wiejskich, a tym samym mogą przyczynić się do inspirowania przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich (zgodnie z długoterminową wizją obszarów wiejskich).
 7. Promowanie wymiany wiedzy i tworzenia sieci kontaktów wśród interesariuszy z obszarów wiejskich.
 8. Wspieranie wspólnej pracy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
  • ułatwianie tematycznej i analitycznej wymiany informacji.

Kategorie

Konkurs obejmuje kategorie nawiązujące do długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich:

Zielona przyszłość. Projekty lub inicjatywy dotyczące zmian klimatycznych (ich łagodzenia lub przystosowania się do nich). Stanowiące przykład dla zrównoważonego rozwoju i / lub przyczyniające się do ekologicznej odbudowy, demonstrujące skokową zmianę lub uniwersalne podejście, pozwalające na powtórzenie tego w innych okolicznościach w przyszłości.

Solidarna i innowacyjna przyszłość. Projekty w innowacyjny sposób zajmujące się działaniami społecznymi przyczyniającymi się do integracji społeczności wiejskiej i wspieraniem wiejskich przedsiębiorców.

Cyfrowa przyszłość. Projekty o zrównoważonym podejściu, zwiększające korzyści płynące z cyfryzacji w rolnictwie i w społecznościach wiejskich. Poprawiające infrastrukturę cyfrową i sieć szerokopasmową, świadczące usługi cyfrowe, wprowadzające nowe technologie, poprawiające umiejętności cyfrowe i zwiększające wiedzę mieszkańców.

Odporna przyszłość. Projekty, które mają swój wkład we wzmacnianiu odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, w szczególności w odniesieniu do społeczności i przedsiębiorstw wiejskich.

Głosowanie internetowe na projekty dla młodzieży. Do głosowania powszechnego zakwalifikowane zostaną wyłącznie te wnioski, które angażują młodzież (poniżej 40 roku życia). W wyniku głosowania online, nagrodzony zostanie jeden z projektów.

Kryteria wyboru

Wszystkie wnioski pochodzące z Polski należy składać do jednostki centralnej KSOW. Spośród nich, KSOW może wybrać do ośmiu, kwalifikujących się do udziału w drugim, europejskim etapie konkursu, prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przygotowując się do wypełnienia wniosku konkursowego należy mieć na uwadze kryteria wyboru — tak aby opisać projekt w sposób, który zwiększy jego szanse na dostanie się do drugiego etapu konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • korzyści bezpośrednie płynące z projektu (na przykład tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku / wdrażanie politycznych programów, wykazanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju lub wzmocnieniem odporności i tym podobne);
 • korzyści z sieciowania, na przykład powiązanie z innymi projektami, powiązanie z działaniami / priorytetami KSOW, udział zainteresowanych stron;
 • synergia z innymi programami UE / wkład w inne programy UE;
 • potencjał dla rozpowszechniania wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny i tym podobne);
 • innowacyjny aspekt projektu;
 • integracja młodych ludzi na obszarach wiejskich.

Warunki udziału, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dostepne są na stronie internetowej KSOW.