Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grupa osób w lesie pozuje do zdjęcia i uśmiecha się.

Wyjazd studyjny: „Dobre praktyki retencjonowania wód na potrzeby produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym”

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach operacji „Lokalne Partnerstwo do spraw Wody (LPW)” w dniach 27-28 października 2022 roku odbył się wyjazd studyjny pod nazwą „Dobre praktyki retencjonowania wód na potrzeby produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym”. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób.

Celem operacji były warsztaty terenowe w Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Miliczu oraz wizyta w Stawach Milickich, wykorzystujących nowoczesne metody retencjonowania wody dla celów produkcji karpia. Oba miejsca stanowią przykłady zastosowania rozwiązań technicznych (melioracje, agromelioracje, fitomelioracje) oraz środowiskowo-przestrzennych (agrotechniki, uprawy uproszczone, pasy buforowe, pasy zadrzewień śródpolnych i tym podobne).

Wyjazd był zorganizowany do województwa dolnośląskiego. Tam zostało zaprezentowane funkcjonowanie największych stawów hodowlanych w Europie jako jednostki gospodarującej na terenie naszego kraju na ponad 7 tysiącach hektarów w warunkach zmieniającego się klimatu, a szczególnie występujących susz.

Ochrona natury wodnej

Pierwszego dnia, w Centrum Edukacyjno-Turystycznym Naturum znajdującym się na terenie Stawów Milickich, zobaczyliśmy tradycje gospodarki rybackiej jako pracy wielu pokoleń. Można było podziwiać narzędzia i urządzenia wykorzystywane w tej pracy, a także budynki, między innymi płuczek - magazyn podzielony na komory z podnoszonym dnem o stałym przepływie świeżej, czystej i dobrze natlenionej wody.

W terenie zetknęliśmy się z pojęciem stawu pokazowego, czyli miejsca, w którym rybacy prezentują różne techniki połowowe. Poznaliśmy także zwierzyniec, w którym przebywają owce, kozy, osioł domowy, koniki polskie, kaczki, kury, indyki i gęsi. Podczas spaceru terenowego zgłębiliśmy wiedzę dotyczącą pielęgnacji terenów wodno-błotnych, rozwiązań technicznych stosowanych w spółce (umocnienia skarp, groble, paciorkowy system stawów, odmulanie, mnichy, przepływy i tym podobne) z zakresu małej retencji oraz pozyskiwanych funduszy krajowych czy unijnych na realizowane działania i projekty. Wieczorem podczas kolacji degustowaliśmy karpia jako Produkt Regionalny.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Stawy Milickie. Przewodnik mówił o rozwiązaniach technicznych wykorzystywanych do ochrony terenów wodnych oraz metodach przyczyniających się do tak zwanej małej retencji jako formy walki z występującymi suszami, a także zmieniającymi się warunkami klimatycznymi w gospodarowaniu wodą pod kątem hodowli karpia w świetle zależności od rzeki Baryczy.

Stawy Milickie to jednostka znajdująca się na liście najbogatszych przyrodniczo zbiorników wodnych na świecie. Zobaczyliśmy różne formy ochrony przyrody oraz bioróżnorodności, a także możliwości wykorzystania turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej jako dodatkowej formy uświadamiania społeczeństwu korzyści płynących z otoczenia pięknem natury i występujących zagrożeń zanieczyszczania wód w postaci negatywnego czynnika ludzkiego.

Nina Bartol