Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Rów melioracyjny w lesie wypełniony jest wodą.

Początek spotkań Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w 2022 roku

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu rozpoczął 2 lutego tegoroczny cykl spotkań Partnerów w ramach LPW (Lokalnych Partnerstw ds. Wody), które zostały utworzone w każdym z powiatów województwa wielkopolskiego.

Cykl rozpoczął się zgodnie z kolejnością alfabetyczną od spotkania LPW w powiecie chodzieskim. Ze względu na sytuację epidemiczną, przebiegło ono w trybie on-line. Podczas tego wydarzenia omówiono zgłoszone potrzeby dotyczące zwiększenia retencji wodnej na terenie powiatu chodzieskiego oraz przekazano informacje o możliwościach wsparcia inwestycji w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dołączenia do LPW, w szczególności spółki wodne oraz instytucje, które zajmują się i mogą mieć wpływ na kształtowanie zasobów wodnych dla rolnictwa na terenie poszczególnych powiatów.

W 2021 roku zorganizowaliśmy 65 spotkań w ramach tworzenia struktur Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) we wszystkich 31 powiatach naszego województwa. Zbieramy informacje od zainteresowanych podmiotów o problemach i potrzebach inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach rolniczych. W zależności od lokalizacji oraz lokalnych uwarunkowań będzie to m.in. budowa małych zbiorników śródpolnych, odtwarzanie systemów rowów melioracyjnych z budowlami piętrzącymi, modernizacja sieci drenarskich z odwadniających na odwadniająco-nawadniające poprzez budowę studzienek z możliwością piętrzenia lub regulatorami odpływów czy inne.

Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. (pod nazwą) „Lokalne Partnerstw ds. Wody (LPW)”

mająca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenia sieci kontaktów między
lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej
na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.