Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Lokalne Partnerstwa do spraw Wody - podsumowanie 2021 roku

W 2021 roku zorganizowaliśmy 65 spotkań w ramach tworzenia struktur Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) we wszystkich 31 powiatach naszego województwa. Zbieramy informacje od zainteresowanych podmiotów o problemach i potrzebach inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach rolniczych.

W zależności od lokalizacji oraz lokalnych uwarunkowań będzie to między innymi budowa małych zbiorników śródpolnych, odtwarzanie systemów rowów melioracyjnych z budowlami piętrzącymi, modernizacja sieci drenarskich z odwadniających na odwadniająco-nawadniające poprzez budowę studzienek z możliwością piętrzenia lub regulatorami odpływów czy inne.

Podczas pierwszych spotkań w tym roku omawialiśmy zapisy Regulaminu Lokalnego Partnerstwa ds. Wody na terenie poszczególnych powiatów. Następnie przeprowadzaliśmy głosowanie spośród zebranych na spotkaniu w celu jego zatwierdzenia. Regulamin został przyjęty w 31 powiatach dając tym samym podstawę do funkcjonowania Partnerstw oraz przyjmowania nowych partnerów w przyszłości poprzez złożenie deklaracji udziału. Aktualnie otrzymaliśmy formalne deklaracje współpracy od 165 instytucji i organizacji.

Podczas spotkań LPW powoływaliśmy również w poszczególnych powiatach Rady Partnerstwa. W 11 powiatach powołano Rady o pełnym składzie, w 7 powiatach ich skład jest jeszcze niepełny (2 instytucje). Natomiast w pozostałych powiatach nie udało się powołać Rad Partnerstwa na pierwszym spotkaniu.

Zgodnie z ustaleniami aktualnie opracowywane są przesłane przez Partnerów plany potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w powiecie. Dokument zbiorczy będzie dostępny do zapoznania się pod koniec bieżącego roku, natomiast w pierwszym kwartale 2022 roku zorganizujemy kolejne spotkania online LPW w poszczególnych powiatach w celu przeanalizowania zgłoszonych potrzeb i ustalenia priorytetyzacji przyszłych inwestycji.