Pochmurny dzień. Niebieski ciągnik rolniczy z przyczepioną do tyłu czerwoną maszyną jedzie po polu.

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie na funkcjonowanie oraz realizację operacji. Wymagane jest, aby Beneficjent (grupa operacyjna) składała się z co najmniej dwóch kategorii podmiotów (kategorie: rolnik, właściciel lasów, naukowcy, przedsiębiorca, podmiot doradczy).

Przedmiotem operacji mogą być produkty i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Operacje mogą dotyczyć innowacji w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

Przedmiotem operacji mogą być także działania w ramach tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych w odniesieniu do produktów z Załącznika nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kryteria wyboru dla operacji dotyczyć będą między innymi poniższych zagadnień:

  • potencjał innowacyjny operacji;
  • analiza techniczna, kosztów oraz korzyści;
  • potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji (korzyści społeczne, ekonomiczne, zasięg zastosowania – geograficzny, branżowy);
  • stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu;
  • zróżnicowanie partnerów w grupie.

Koszty kwalifikowane obejmują:

  • koszty ogólne;
  • koszty badań;
  • koszty inwestycyjne.

Koszty bieżące przeznaczone na funkcjonowanie grupy operacyjnej są wypłacane ryczałtem.