Zbliżenie na wymieniany uścisk dłoni.

Działanie „Współpraca” – nabór wniosków od 30 kwietnia do 15 czerwca

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 zostało wdrożone działanie M16 „Współpraca”. Dotychczas przeprowadzono pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w dwóch kategoriach.

Trzy nabory dotyczyły tematów związanych z opracowaniem i wdrożeniem innowacji, a dwa nabory były związane z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw.

Obecnie trwa nabór wniosków dedykowany grupom operacyjnym, które planują opracować i wdrożyć nowe rozwiązania do praktyki rolniczej.

Szczegóły dofinansowania działania opisuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 80 oraz Dz.U. z 2021r. poz. 2130).

Grupy operacyjne

Pomysły muszą być związane z innowacyjnością. Podręcznik Oslo zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji definiuje innowacyjność jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w gospodarstwie, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe lub znacząco udoskonalone.

Według wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rolnik to osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą.

Zgodnie z rozporządzeniem o dofinansowanie może ubiegać się grupa operacyjna. Podmiotami wchodzącymi w skład grupy mogą być:

 • właściciele lasów,
 • naukowcy - podmioty, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 punkt 1, 2 i 4‒7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, punkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu artykułu 4 ustęp 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu artykułu 4 ustęp 3 tej ustawy,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Obowiązkowo w grupie musi znajdować się rolnik.

Grupa, jeśli nie posiada zdolności prawnej musi działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej (na przykład umowa konsorcjum). Każda grupa musi posiadać numer identyfikacyjny, który nadaje ARiMR. (Dz.U. z 2020r. poz.1206,1440). Jeśli grupa nie posiada zdolności prawnej może korzystać z numeru nadanego Liderowi.

Jak to działa?

Pomoc przyznaje się na operację, jeżeli przedmiotem jest:

 • opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem numer 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych powyższym załącznikiem, lub
 • tworzenie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych powyższym załącznikiem.

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 • koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana operacja spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji,
 • będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach,
 • zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 • w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej będzie prowadzona i aktualizowana strona internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów,
 • rezultaty będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie internetowej, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

Pomoc wypłacana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Wyróżniamy 4 kategorie kosztów:

 • inwestycyjne - budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji:‒nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu‒nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań aplikacyjnych ‒wartości niematerialnych i prawnych,
 • ogólne,
 • badań,
 • bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej.

Wysokość pomocy wynosi 6 000 000 złotych na jednego beneficjenta.

Na koszty inwestycyjne, koszty bieżące i badań limit wynosi w sumie 5 500 000 złotych; Koszty ogólne - to 500 000 złotych. Limit łączny na jedną grupę operacyjną w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 12 000 000 złotych.

Refundacja kosztów obejmuje:

 • 100% kosztów ogólnych (koszty ogólne nie mogą przekroczyć 20% sumy pozostałych kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących),
 • 100% kosztów badań (jednak nie mogą przekroczyć łącznie 50% kwoty pomocy na operację)
 • 70% kosztów budowy, przebudowy, remontu, zakupu lub instalacji maszyn i urządzeń,
 • 100% kosztów bieżących, które nie mogą przekroczyć łącznie 20% sumy kosztów budowy, przebudowy, remontu, zakupu lub instalacji maszyn i urządzeń i kosztów badań (ryczałt).

Przyznanie dofinansowania

Suma uzyskanych punktów decyduje o przyznaniu dofinansowania. Punkty liczy się na podstawie obowiązujących kryteriów. Kryteria obejmują następujące elementy:

 1. W skład grupy operacyjnej wchodzi jednostka naukowa lub uczelnia:
  • wykonuje działalność naukową w dyscyplinie naukowej niezbędnej do realizacji operacji – 2 punkty
  • i dodatkowo posiada kategorię A+, A, B+ lub B – 4 punkty
 2. W skład grupy operacyjnej realizującej operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, wchodzi więcej niż 10 rolników– 2 punkty
 3. W skład grupy operacyjnej wchodzi podmiot, który udokumentował zrealizowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu– 2 punkty.
 4. Wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład Grupy Operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 2 punkty
 5. Realizacja operacji dotyczy:
  • 2 zakresów innowacji: – 2 punkty; powyżej 2 zakresów innowacji –3 punkty; innowacje dotyczące krótkich łańcuchów dostaw – 1 punkt
  • ma charakter badawczo-rozwojowy, a przyjęta metodologia badawcza jest adekwatna do rozwiązywanego problemu – 3 punkty
  • będzie zakończona opracowaniem rozwiązania cyfrowego z możliwością zastosowania go przez rolnika – 3 punkty
 6. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
  • do 1 miliona złotych – 5 punktów,
  • od 1 do 2 milionów złotych – 4 punkty,
  • od 2 do 3 milionów złotych – 3 punkty,
  • od 3 do 4 milionów złotych – 2 punkty.
 7. Potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona wynikami badań naukowych – 2 punkty
 8. Potencjał rynkowy rezultatu operacji:
  • Obszar oddziaływania rezultatu operacji wykracza poza Polskę – 1 punkt
  • Rezultat operacji może być zaadaptowany do innych celów, niebędących przedmiotem operacji – 1 punkt
 9. Przedmiot operacji dotyczy:
  • innowacji udoskonalającej istniejące na terenie Polski rozwiązania - 4 punkty
  • Innowacji dotychczas niestosowanych na terytorium Polski – 6 punktów
  • Wyłącznie produkcji podstawowej produktów rolnych – 4 punkty
 10. W ramach operacji wymagane będą prace rozwojowe - 3 punkty
 11. Rezultaty operacji przyczynią się:
  • Ochrony środowiska naturalnego – 2 punkty
  • Łagodzenie zamian klimatu – 2 punkty

Minimalna liczba punktów wymagana to 18 punktów.

Po ogłoszeniu wyników Beneficjent podpisuje umowę z Agencja oraz weksel inblanco jako forma zabezpieczenia.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:

 • zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 • udokumentował zrealizowanie operacji , w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty kwalifikowalne poniesione są w formie bezgotówkowej i są zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym,
 • złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy,
 • Grupa Operacyjna, wraz z wnioskiem o płatność końcową, musi złożyć dokument zawierający informacje o osiągniętych wynikach, przeprowadzonych analiz, prób lub testów, które potwierdzają możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w praktyce.

Należy pamiętać o tym, że wszystkie koszty muszą być racjonalnie uzasadnione, a przede wszystkim niezbędne do osiągnięcia celu.

Działanie „Współpraca” jest doskonałym narzędziem dla rolnika, który ma możliwość wprowadzić nowatorskie rozwiązania w swoim gospodarstwie. Zawiązuje się trwała współpraca pomiędzy różnymi podmiotami. Można uznać, że powstające kooperatywy angażują rolników, którzy mają możliwość wprowadzać szereg innowacyjnych rozwiązań do praktyki.