Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grafika ilustracyjna. Na stole leży laptop, przy którym siedzi kobieta widoczna od szyi do dłoni. Kobieta pracuje przy laptopie.

Szkolenia online „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w miesiącach lipcu i wrześniu cykl szkoleń online „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

W szkoleniach online wzięło udział w sumie 985 uczestników (przeprowadzono 20 szkoleń) reprezentujących wszystkie 31 powiatów województwa wielkopolskiego, w których zainicjowano działalność Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Ramowy program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa

 • Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli,
 • Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych,
 • Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

2. Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

 • Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • Kontrola gospodarowania wodami,
 • Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami - system opłat.

3. Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody, a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

4. Mała retencja - aktualne rozwiązania techniczne wykorzystywane w budowlach melioracyjnych i zbiornikach retencyjnych.

5. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych:

 • program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
 • sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
 • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
 • warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
 • asady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
 • dokumentowanie,
 • kontrola i opłaty,
 • finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Uczestnikom szkolenia zostały udostępnione materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Michał Sosiński