Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą "Gala Gospodarstw Demonstracyjnych" mająca na celu kontynuację sieciowania wielkopolskich Gospodarstw Demonstracyjnych oraz wsparcie transferu wiedzy z nauki do praktyki współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


Wnętrze sali wykładowej. Kilkadziesiąt osób, widocznych od tyłu, siedzi na krzesłach i słucha wykładu oraz ogląda widoczną na telebimie prezentację.

Sprawozdanie z operacji „Gala Gospodarstw Demonstracyjnych”

W dniach 8 - 9 września 2022 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zrealizował operację pod nazwą „Gala Gospodarstw Demonstracyjnych” mającej na celu kontynuację sieciowania wielkopolskich Gospodarstw Demonstracyjnych oraz wsparcie transferu wiedzy z nauki do praktyki współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja miała charakter sieciujący – umożliwiła znalezienie potencjalnych członków grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”. Organizacja konferencji pozwoliła na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz innowacyjnych metod stosowanych w gospodarstwach należących do sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W związku z różnorodnością profili produkcji gospodarstw włączonych do sieci, podczas konferencji zostały przeprowadzone specjalistyczne wykłady związane zarówno z produkcją roślinną jak i zwierzęcą.

Zbliżenie na wicedyrektora WODR Macieja Szłykowicza, który przemawia przez mikrofon.

Pierwszego dnia konferencji, 8 września 2022 roku, odbyły się wykłady:

  • Biologiczne metody ochrony roślin - doktor inżynier Stanisław Świtek,
  • MASTITIS przyczyny choroby i zapobieganie - Waldemar Krzymowski, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Dobrostan i sygnały krów – Waldemar Krzymowski.

Zbliżenie na młodego mężczyznę, który przemawia przez mikrofon.

Po części wykładowej odbył się wyjazd do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie pod hasłem ,,Rolnictwo wielkopolskie wczoraj, dziś i perspektywy rozwoju”.

Grupa kilkudziesięciu osób pozuje do zdjęcia przed eksponatem starej maszyny w muzeum w Szreniawie

Podczas drugiego dnia konferencji, 9 września, odbyły się wykłady:

  • Rolnictwo przyszłości - Maciej Zacharczuk, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
  • Biologiczne metody walki z omacnicą prosowianką - Piotr Matusiak, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
  • Rolnictwo 4.0. - Tomasz Szulc Sieć Badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny.

Dwudniowa konferencja zorganizowana była przede wszystkim dla przedstawicieli Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych współpracujących z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ale także przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, producentów rolniczych, naukowców czy mieszkańców obszarów wiejskich. Łącznie w wydarzeniu brało udział 130 osób.

Przekazane informacje przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy związanej z innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji rolnej, a także możliwościami poprawienia zdrowotności bydła mlecznego. Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, gdzie mieli okazję dowiedzieć się, jak technologia w produkcji rolnej ewoluowała w czasie.

Wymiana wiedzy oraz doświadczeń wśród praktyków jest niezwykle ważna, ponieważ prowadzi do unowocześniania i udoskonalania produkcji rolnej we własnym gospodarstwie, a to z kolei umożliwia poprawę sprawności organizacyjnej i zwiększenie wydajności.

Realizacja konferencji przyczyniła się do budowania sieci kontaktów w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz identyfikacji potencjalnych przyszłych członków grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.

Zbliżenie na białą kartkę A4, na której znajdują się informacje o realizowanym zadaniu. W tle widać salę, w której siedzą ludzie.

Tekst: Anna Wojtkowiak

Zdjęcia: Norbert Kowalski