Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przy stole siedzi kilka osób, nie widać im twarzy. Jedna z osób trzyma długopis i pisze w zeszycie. Obok zeszytu stoi biały kubek na talerzyku.

Grupy Fokusowe EIP-AGRI: nabór ekspertów

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa Komisji Europejskiej, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI.

Zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach fokusowych:

  • Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features (Zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez cechy krajobrazu o dużej różnorodności)
  • Social farming and innovations (Rolnictwo społeczne i innowacje)
  • Recovery of abandoned agricultural lands (Odzyskiwanie opuszczonych gruntów rolnych)

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa zamierza pracować, mogą składać swoje zgłoszenia do dnia 19 września 2022 roku.

Działalność Grup Fokusowych

Członkami Grup Fokusowych mogą być rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu oraz inne osoby zainteresowane tematyką działań danej grupy.

W pracach każdej Grupy Fokusowej uczestniczy około 20 ekspertów pod przewodnictwem koordynatora. Zadaniem koordynatora jest przygotowanie materiałów źródłowych oraz wstępnego raportu, które mogą pomóc Grupie w swoich pracach jak i napisanie raportu końcowego.

Dla rozwoju polskiego rolnictwa i podnoszenia jego konkurencyjności, ważne jest aby nasz głos był słyszalny, a wszystkie nasze potrzeby i sugestie były odpowiednio zaznaczone, w tym także na tym forum. Raporty końcowe z prac wszystkich Grup, często służą Komisji Europejskiej jako wyznacznik do projektowania nowych polityk, strategii czy programów pomocowych. Dlatego zachęcamy do zgłaszania swojego udziału i reprezentowania polskiej opinii na szczeblu europejskich.

Udział w pracach Grup Fokusowych EIP-AGRI pozwoli na wymianę wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz promowanie swojej instytucji lub gospodarstwa, a także swoich działań w danej tematyce. Wielu uczestników Grup Fokusowych, w ramach dalszej współpracy, mogło uczestniczyć w projektach Horyzontu, czy na podstawie zdobytej wiedzy mógł założyć Grupę Operacyjną EPI.

Więcej informacji, w tym zaproszenie i szczegółowe informacje na temat zagadnień stanowiących prace grup, udostępnione są na stronie internetowej EIP-AGRI.

Centrum Doradztwa Rolniczego