Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grafika składająca się z dwóch zdjęć obok siebie. Po lewej stronie widać grupę mężczyzn stojących na trawie, a po prawej mężczyzn stojących na podeście nad rzeką.

Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w dniach 19-20.10.2021 roku wyjazd studyjny "Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie" dla 50 osób.

Ideą LPW jest tworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym związanych ze zwiększeniem retencji w różnych jej formach.

Wyjazd studyjny dedykowany był rolnikom, również członkom Spółek Wodnych, którym miał zaprezentować jak istotne jest dla utrzymania produkcji rolniczej w dobie występujących zmian klimatycznych, prawidłowe utrzymanie i eksploatacja systemów melioracyjnych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.

Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W programie wyjazdu były wizje terenowe: systemów melioracyjnych w Grzegorzewie, przy rzece Rgilewce: Jaz numer 2, Jaz nr 6 oraz Jaz nr 8 w Barłogach, systemu zabezpieczenia gruntów rolnych przez lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty w Kole oraz przepompownia i śluza w Morzysławiu.

W drugim dniu uczestnicy wyjazdu zobaczyli węzeł rozdziału wód w Bonikowie: w Kokorzynie budowle piętrzące wodę w rowach nawadniających, w Nielęgowie pompownię melioracyjną, przepusty wałowe i zastawki na rowach nawadniających oraz wyremontowane przepusty i zastawki na doprowadzalnikach polderu. Na koniec w Racocie na tamtejszym obiekcie Racot- zastawki na rowach dwufunkcyjnych.

Podczas wyjazdu uczestnicy brali również udział w wykładach:

  • "Zasada działania urządzeń melioracji wodnych, na przykładzie obiektów zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Kole",
  • "Kontrola odpływów drenarskich - gospodarowanie wodą w skali pola",
  • "Zasada działania urządzeń melioracji wodnych, na przykładzie obiektów zlokalizowanych na terenie działania Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich".

Michał Sosiński