Logotypy Unii Europejskiej, WODR oraz PROW. Pod spodem jest napis:  „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zbliżenie na kłosy zielonego zboża.

Wsparcie korzystania z usług doradczych - trzecia edycja

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dnia 5 stycznia 2023 roku dyrektor WODR, Jacek Sommerfeld podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację operacji w ramach postępowania DDD.69094.2.2022 o udzielenie zamówienia publicznego (nabór z roku 2022).

Operacja polega na przygotowaniu i świadczeniu rolnikom bezpłatnych określonych usług doradczych w formie dwuletnich programów doradczych.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” – „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wskazanego wskaźnika, z zastrzeżeniem, że za osiągniecie wskaźnika uznaje się realizację z dopuszczalnym 25% odchyleniem.

Nazwa wskaźnika – liczba ostatecznych odbiorców usług doradczych objętych programami doradczymi.

Wartość wskaźnika realizacji operacji – 1961.

Operacja jest realizowana w województwie wielkopolskim.