Na białym tle widnieją trzy logotypy - od lewej strony jest flaga Unii Europejskiej, logo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkolenie pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Las. Wśród drzew znajduje się woda opadowa w zbiorniku melioracyjnym. Dookoła niej gęsto rośnie zieleń.

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do organizacji szkoleń „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego. Operacja realizowana jest w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 6 000 osób z województwa wielkopolskiego.

Uczestnikami bezpłatnego szkolenia mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014–2020.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa,
  • korzystanie z wód i usług wodnych,
  • zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
  • zgody wodnoprawne dla rolnictwa,
  • zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • zasady ochrony wód,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. Pierwsze szkolenia zostały zaplanowane na wrzesień 2022 roku.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały edukacyjne i przybory szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu mogą kontaktować się w sprawie szczegółowych informacji z właściwymi Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.