Kanał wodny w lesie.

Bezpłatne szkolenia pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu rozpoczyna ostatni, trzeci etap bezpłatnych szkoleń pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 6000 osób z województwa wielkopolskiego. Do tej pory przeszkoliliśmy 4230 osób.

Dla kogo?

Uczestnikami szkolenia mogą być rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa,
  • korzystanie z wód i usług wodnych,
  • zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
  • zgody wodnoprawne dla rolnictwa,
  • zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • zasady ochrony wód,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Szkolenia w trzynastu powiatach

Szkolenia w tym ostatnim etapie realizowane będą od września 2023 roku do lutego 2024 roku na terenie powiatów: gostyńskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego, kościańskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały edukacyjne i przybory szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu mogą kontaktować się w sprawie szczegółowych informacji z właściwymi Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Teczka z notesem i informatorem.