Na polu znajduje się pomarańczowa mata z lądowiskiem dla drona. Dron stoi na macie. W tle widać drzewa.

Ochrona roślin z wykorzystaniem dronów, czyli przykład nowoczesnego rolnictwa

Jeszcze kilkanaście lat temu ochrona roślin poprzez wykorzystanie dronów wydawała się abstrakcją. Teraz jednak jest zupełnie inaczej. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z firmą NeticTech, uruchomił nową ofertę Poldrony, która pozwoli m.in. na przeprowadzanie zabiegów biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem dronów. To jednak niejedyna możliwość, która będzie dostępna w ramach Poldronów.

– Poldrony to przykład tego, jak nowoczesna technologia, tym razem w postaci dronów, może zostać wykorzystana dla dobra rolnictwa – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– W świecie współczesnym nie ma ucieczki od przyspieszającej cyfryzacji życia. Rolnictwo nie jest wyjątkiem, wszędzie jest elektronika, wszędzie dociera Internet i jest coraz szybszy. Stosowanie dronów oraz wykorzystywanie technik satelitarnych zmieniają spojrzenie rolnika na swoje własne pole. Rolnik lepiej, więcej i szybciej wie, jak się mają uprawy na jego polu i reaguje bardziej adekwatnie na zagrożenia – opowiada z kolei Wojciech Józefowicz, dyrektor firmy NeticTech.

Czym są Poldrony?

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu od lat stawia na wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie. Jednym z przejawów takiej działalności są Poldrony, które powstały we współpracy z firmą NeticTech.

Przekrój białej kuleczki z materiałem biologicznym, który służy ochronie roślin.

Uniesiony dron z przezroczystym pojemnikiem, w którym znajdują się białe kuleczki do ochrony roślin. Dron unosi się dzięki czterem śmigiełkom, rozłożonym proporcjonalnie wokół urządzenia.

Jedną z usług w ramach Poldronów są zabiegi biologicznej ochrony roślin, a konkretnie ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką. To kompleksowa usługa obejmująca monitoring występowania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy. W skład usługi wchodzą takie czynności, jak wystawienie pułapek świetlnych oraz feromonowych, prowadzenie obserwacji polowych, określenie optymalnego terminu zabiegu biologicznego, wykonanie zabiegu z wykorzystaniem drona oraz określenie skuteczności zabiegu i doradztwo w zakresie przyszłej ochrony plantacji.

– Dużą zaletą tej oferty jest fakt, że będziemy wykonywali nie tylko sam zabieg, ale jednocześnie prowadzili monitoring oraz podsumujemy efekty zabiegu w postaci raportu.

Zabieg ochrony rośliny będzie możliwy dzięki wykorzystaniu drona z aplikatorem, w którym znajdują się kuleczki wypełnione materiałem biologicznym. Po uniesieniu się w powietrze, materiał biologiczny jest zrzucany na teren, na którym znajduje się uprawa. Korzyścią dla rolników jest znaczny spadek liczby uszkodzeń roślin. Skuteczność zabiegu wynosi od 60 do 85 procent. Natomiast mniejsza liczba zniszczonych roślin to mniejsze straty.

Dron postawiony na podłożu. W środkowej części ma zamontowany przezroczysty pojemnik z białymi kuleczkami z środkiem ochronnym. Wokół urządzenia są cztery śmigiełka do lotu.

W jaki sposób możliwe będzie zamówienie usługi? Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej wodr.poznan.pl lub poldrony.pl. Inną możliwością jest bezpośredni kontakt z doradcą rolniczym. Cena usługi jest ustalana indywidualnie z każdym rolnikiem.

Inne usługi Poldronów - mapowanie, termowizja i szacowanie strat

Usługa biologicznej ochrona roślin jest już dostępna, ale nie będzie jedyną w ofercie Poldronów. Planujemy uruchomić trzy kolejne usługi. Jedną z nich będzie mapowanie pól. To usługa, która będzie polegała na wygenerowaniu mapy pola na podstawie zdjęć wykonywanych z drona przy wykorzystaniu kamery multispektralnej. Na podstawie mapy zostaną określone obszary o niższym potencjale wegetacyjnym, wykonywana będzie wizja lokalna oraz próby glebowe. W ramach usługi rolnik otrzyma zalecenia i porady dotyczące agrotechniki uprawy, nawożenia, ochrony roślin oraz innych aspektów mogących wpływać na poprawę warunków wegetacji roślin i zwiększenie plonu.

Pole widziane z lotu ptaka. Zaznaczone są na nim czerwonym podświetleniem szkody, które zostały na nim dokonane.

Skan termowizyjny budynku. Cały budynek podświetlony jest kolorem zielonym, a na dachu, czyli w miejscu o największym oddziaływaniu energii, widać kolor czerwony.

Poldrony będą także oferowały usługę szacowania strat. Będzie ona umożliwiała określenie poziomu strat w uprawach rolnych lub innych użytkach rolnych powstałych w wyniku np. działalności zwierząt lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. W ramach usługi zostaną wykonane zdjęcia z lotu ptaka. Pozwolą one następnie na wykonanie pomiaru uszkodzonej powierzchni i obliczeń wysokości strat. Efektem końcowym będzie sporządzony protokół z materiałem graficznym na nośniku elektronicznym, który będzie mógł być wykorzystywany np. w procedurach odszkodowawczych.

Ostatnią dostępną usługą będzie możliwość wykonania termowizji budynków. Pozwoli ona na określenie miejsc strat energii w budynkach produkcyjnych lub magazynowych. W ramach usługi będą wykonywane zdjęcia termowizyjne obiektu, które w czasie rzeczywistym będą przesyłane do operatora na ziemi. Następnie przeprowadzona zostanie dokładna analiza zebranego materiału, co pozwali na wskazanie miejsc powstawania strat energii, wraz z opisem stanu budynku. Podobnie, jak w przypadku szacowania strat, tak i w ramach usługi termowizji, rolnik otrzyma na koniec protokół z materiałem graficznym.

– Usługa Poldrony dosłownie i w przenośni zmienia perspektywę patrzenia rolnika na swoje pole. Ułatwia nadzór upraw i przeprowadzanie koniecznych interwencji, czy to z powodu działania szkodników, czy rozwoju choroby, czy wreszcie błędów w nawożeniu. Korzystając z dronów uzyskujemy kompleksowe informacje o analizowanym polu, dostajemy współrzędne zakreślające obszary wymagające interwencji. Ważne jest, że informacja taka może być uzyskana szybko, precyzyjnie, przy relatywnie niskim nakładzie pracy ludzkiej – mówi Wojciech Józefowicz.

Poldrony powstały w ramach projektu SmartAgriHubs. To cyfrowa transformacja rolnictwa

Oferta Poldronów powstała w ramach realizacji przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i firmy NeticTech ogólnoeuropejskiego projektu SmartAgriHubs. Ma on na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej w sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma umożliwić rolnikom osiąganie lepszych efektów swojej działalności. Uczestniczy w nim aż 108 partnerów z całej Unii Europejskiej.

Pole z lotu ptaka. Nałożone są na nim czerwone linie, które wyznaczają obszary o największym potencjale do uprawy.

W przypadku Polski jednym z zadań prowadzonych w ramach projektu było właśnie wspólne działanie WODR oraz NeticTech, które zakończyło się uruchomieniem marki Poldrony. Projekt był finansowany z programu Horyzont2020.

– Komplementarność partnerów przełożyła się na efektywną twórczą współpracę i dzięki niej osiągnięto bardzo obiecujące wyniki praktyczne. Prace toczyły się szybko i w koleżeńskiej atmosferze, co pomagało pokonywać trudności i ograniczenia epidemiczne – mówi Wojciech Józefowicz.