W rzędzie są logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja o realizowanej operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pod nazwą „Nasze regionalne dziedzictwo w kuchni i na parkiecie”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 672,52 złotych.

Operacja mająca na celu upowszechnienie wiedzy, popularyzację tematyki dotyczącej regionalnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz kształtowanie określonych postaw i uwrażliwienie na wartości płynące z dziedzictwa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • podniesiona świadomość i wiedza na temat regionalnego dziedzictwa kulturowego, ukształtowanie tożsamości osobistej i kulturowej, uwrażliwienie na wartości płynące z dziedzictwa.
  • wzrost zainteresowania miejscem pochodzą produktów lokalnych.
  • rozpowszechnienie kultury ludowej w środowisku wiejskim.
  • poprawa jakości życia na wsi poprzez propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozwój przedsiębiorczości.
  • nawiązania współpracy pomiędzy kołami gospodyń oraz stworzenie warunków do wspólnej mobilizacji i działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.