Nad żółtym polem górują wiatraki od energii odnawialnej.

Zmiany klimatu – wpływ na środowisko i rolnictwo

Rolnictwo oddziałuje zarówno na klimat, jak i klimat wpływa na rolnictwo. Podczas prac rolniczych często jest wytwarzana emisja dwutlenku węgla, która ma szkodliwy wpływ na atmosferę. Na szczęście powstaje coraz więcej innowacji opartych na wykorzystaniu bioproduktów, które ograniczają ten negatywny aspekt.

Globalne ocieplenie, które obserwujemy już od kilkunastu lat ma ogromy wpływ na zmiany klimatu. Zmiany te odczuwalne są na całym globie. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, na przykład falą upałów w 2003 roku, która zabiła w zachodniej Europie 35 tysięcy ludzi, czy opadami śniegu w Dubaju. Rośnie również siła burz i cyklonów, których natężenie podwoiło się w ciągu 30 lat.

Wiele emisji związanych z procesami przemysłowymi będzie bardzo trudne do wyeliminowania. Istnieją jednak pewne możliwości ich zmniejszenia. Dwutlenek węgla może być wychwytywany, przechowywany i wykorzystywany. Zarówno odnawialny wodór, jak i zrównoważona biomasa mogą zająć miejsce paliw kopalnych jako surowiec dla wielu procesów przemysłowych, takich jak produkcja stali i niektórych chemikaliów.

Zerowa emisja gazów cieplarnianych to nowe spojrzenie na emisje dwutlenku węgla. Ma ona na celu eliminacje całkowitą lub zrównoważenie tego procesu, czyli doprowadzenie do tak zwanej neutralności węglowej.

Unia Europejska postawiła sobie ambitny plan, że do 2050 roku, dzięki wprowadzeniu Zielonego Ładu, będzie pierwszym kontynentem, który będzie w stanie usunąć tyle emisji dwutlenku węgla, co wytworzy. Tutaj dużą rolę odegra rolnictwo, a dokładnie biomasa, która może stanowić bezpośrednie źródło ciepła. Biomasa może być przekształcana w biopaliwa i biogaz, a po oczyszczeniu można ją transportować przez sieć gazową zamiast gazu ziemnego. W przypadku stosowania biomasy do wytwarzania energii elektrycznej, emitowany dwutlenek węgla może być wychwytywany i magazynowany, co daje emisje ujemne. Może ona również zastąpić materiały wysokoemisyjne, w szczególności w sektorze budowlanym, ale również w nowych i zrównoważonych bioproduktach, takich jak biochemikalia, na przykład tekstylia, bioplastiki i kompozyty.

Produkcja rolna będzie zawsze prowadziła do emisji gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla, ale do 2050 roku można je ograniczyć dzięki efektywnym i zrównoważonym metodom produkcji. Coraz ważniejszą rolę odgrywać będą innowacje. Przetwarzanie obornika w komorach fermentacyjnych ograniczyłoby emisje inne niż dwutlenek węgla, a produktem tego procesu byłby biogaz. Rolnicy są coraz częściej postrzegani jako dostawcy zasobów i podstawowych surowców.

Biogospodarka o obiegu zamkniętym stwarza nowe i przyszłościowe podejście do systemów rolniczych, w tym systemów rolno-leśnych, które efektywnie wykorzystują zasoby składników odżywczych i zwiększają zasoby węgla w glebie, ale także różnorodność biologiczną oraz podnoszą odporność rolnictwa na zmianę klimatu. Środki te zazwyczaj zwiększają wydajność oraz zmniejszają zapotrzebowanie na środki produkcji i inne presje środowiskowe, takie jak eutrofizacja i zanieczyszczenie powietrza. Zasoby węgla w glebach rolniczych można zwiększyć przez stosowanie uprawy zerowej i upraw okrywowych, które zmniejszają ingerencję w glebę i erozji gleby.

Ewelina Surma