Zbliżenie na małą zielonką roślinkę na ścieżce. Po obu stronach rośnie wysoka roślina uprawna o zielonych liściach.

Ochrona środowiska w gospodarstwie w kontekście polityki unijnej

Na początku dwudziestego pierwszego wieku współczesne rolnictwo staje wobec nowych wyzwań, w tym tych związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza jakości wody i powietrza. Ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu są jednymi z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Na skutek szeregu porozumień międzynarodowych oraz dyrektyw Unii Europejskiej, krajowe rolnictwo jest zmuszone podjąć wspólnotowe wyzwania w zakresie ochrony środowiska. Rolnictwo, które użytkuje ponad 60% ogólnej powierzchni kraju jest istotnym elementem presji na środowisko.

Działalność produkcyjna w rolnictwie może negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne, glebę, czy powietrze. Niewłaściwe stosowanie przemysłowych środków produkcji, takich jak nawozy sztuczne i środki ochrony roślin może prowadzić do zaniku naturalnej flory i fauny, zakłócać gospodarkę wodną i mikroklimat, a w konsekwencji niekorzystnie wpływać na wiele ekosystemów.

Degradacja środowiska

Negatywny, chociaż trudny do oszacowania w wartościach materialnych wpływ rolnictwa może wiązać się z przekształceniami krajobrazu wiejskiego wprowadzającymi obce formy zabudowy o charakterze przemysłowym. Skutkami niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego w działalności rolniczej, często nieprzewidywanymi, czy wręcz niedocenianymi w dokumentach planistycznych rozwoju gmin, jest degradacja i zubożenie środowiska przyrodniczego.

Prowadzenie bardzo intensywnej produkcji rolnej stwarza szczególne zagrożenie dla środowiska i może powodować jego degradację poprzez:

 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego w wyniku niewłaściwego stosowania nawozów, zwłaszcza azotowych i fosforowych,
 • zanieczyszczenie gleb i wód pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin,
 • nieprawidłową gospodarkę ściekową w obrębie gospodarstw, w tym nieszczelności zbiorników bezodpływowych na ścieki lub ich nieodpowiedniego oczyszczenia przed wprowadzaniem do wód lub do ziemi,
 • intensyfikację różnych form erozji gleb i zmniejszenie ich żyzności,
 • emisję do powietrza substancji gazowych pochodzących z intensywnego chowu lub hodowli zwierząt, to jest amoniak, siarkowodór, metan, dwutlenek węgla,
 • emisję do powietrza substancji pyłowych pochodzących z intensywnego chowu lub hodowli zwierząt, to jest pył ze ściółki, magazynów mieszalni pasz, suszarni zbóż czy innych obiektów gospodarskich, zmiany w krajobrazie i wyginięcie poszczególnych gatunków fauny i flory.

Niewątpliwie najistotniejszym z wymienionych wyżej czynników presji działalności rolniczej na środowisko jest wprowadzanie do wód powierzchniowych i podziemnych związków pierwiastków biogennych, azotu i fosforu, zarówno ze źródeł punktowych – w postaci ścieków, jak i wraz ze spływami obszarowymi i opadami atmosferycznymi.

Grunty rolne i jakość gleby

Oddziaływanie produkcji rolnej na grunty rolne w gospodarstwie może być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony prowadzi do wzrostu żyzności i urodzajności gleby, a z drugiej powoduje jej degradację.

Czynniki powodujące degradację gleby w obrębie gospodarstwa można podzielić na:

 • chemiczne, powodujące spadek zawartości próchnicy, nadmierne zakwaszenie i wyjałowienie ze składników pokarmowych roślin,
 • mechaniczne, powodujące nadmierne zagęszczenie warstwy ornej lub podornej i pogorszenie struktury gleby,
 • biologiczne, powodujące spadek biologicznej aktywności gleby i zubożenie składu gatunkowego mikroflory glebowej,
 • nasilenie procesów erozyjnych.

Wszystkie procesy degradacji prowadzą do zmniejszania się żyzności gleby, co w konsekwencji powoduje uzyskanie mniejszego plonu roślin o pożadanych cechach jakościowych. Wskutek stosowania nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, następuje zakwaszanie gleby oraz obniżenie w niej zawartości przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu i manganu. Dlatego istotna jest właściwa gospodarka nawozowa czyli stosowanie pełnego nawożenia, co umożliwia utrzymanie chemicznych właściwości gleby na poziomie optymalnym dla wzrostu i rozwoju roślin.

Innym czynnikiem związanym z produkcją rolniczą i stwarzającym zagrożenie dla środowiska jest erozja, czyli proces zmywania, żłobienia lub wywiewania wierzchniej warstwy gleby. Erozja utrudnia uprawę gruntów, zmniejsza żyzność gleby, a także powoduje zmywanie i przemieszczanie do zbiorników wodnych substancji organicznej oraz związków azotu i fosforu przyspieszających eutrofizację. Erozją wodną zagrożone jest około 30% powierzchni kraju, wąwozową 22 %, a wietrzną 11%.

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej i zarazem jednym z najważniejszych wyzwań. Zasady ochrony środowiska oraz troska o stan dóbr publicznych są coraz bardziej wymagane przepisami prawa. W odniesieniu do działalności rolniczej istnieją również wymagania względem funkcjonowania gospodarstw. Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do przestrzegania tych zasad i utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze.

W celu ochrony przyrody na gruntach ornych podejmowane są działania polegające na:

 • wprowadzaniu wielogatunkowego płodozmianu,
 • stosowaniu poplonów: wsiewek, poplonów ścierniskowych i ozimych,
 • zakładaniu pasów zadrzewień i nasadzeń śródpolnych,
 • utrzymaniu w należytym stanie gruntów ugorowanych i odłogowanych,
 • wdrażaniu zasad dobrej praktyki rolniczej,
 • zabranianiu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach rolnych, rowach, ścierniskach, trzcinowiskach i szuwarach,
 • wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych.

Wytyczne unijne

Funkcjonujący w kraju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Program Rolno-środowiskowo-klimatyczny jest głównym przedsięwzięciem w systemie ochrony przyrody i krajobrazu na wsi skierowanym bezpośrednio do gospodarstw rolnych. Działanie to ma na celu czynne włączenie producenta rolnego w poprawę jakości środowiska i zachowania walorów przyrodniczych obszarów wiejskich.

Ponadto, należy podkreślić, że przedsięwzięcia inwestycyjne w rolnictwie, związane z chowem lub hodowlą zwierząt w liczbie nie niższej niż 60 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) inwentarza zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Aktualnie jednym z najważniejszych aspektów gospodarowania na obszarach wiejskich jest działanie zgodne z prawami przyrody, nienaruszające stanu środowiska naturalnego.

System warunkowości w nowej perspektywie, to jest w latach 2023-2027, połączy dwa elementy z Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, czyli dotychczasową zasadę wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz praktyki zazielenienia. Tak jak dotychczas, w ramach cross-compliance będą obowiązywały normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Będą jednak poszerzone o nowe elementy (normy GAEC) oraz wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR). Norm GAEC, odnoszących się do klimatu i środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt będzie 10. Warunkowość będzie stanowić podstawę do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań w ramach PROW.

Małgorzata Król