Na otwartym wybiegu jest stado białych kur.

Bioasekuracja dotycząca ptasiej grypy

W obecnej sytuacji bioasekuracja nie odnosi się tylko do hodowców, którzy utrzymują trzodę chlewną i bydło, ale także do producentów drobiu, gdyż właśnie z dniem 7 maja 2022 roku weszły nowe przepisy dotyczące tej grupy producentów.

Nowe przepisy w projekcie przestawionym do konsultacji były już znane od początku 2022 roku, kiedy to na terenie Polski nasiliły się przypadki występowania wirusa ptasiej grypy HPAI u drobiu.

Podstawowym celem zmian, które weszły w nowym rozporządzeniu jest doprecyzowanie i rozdzielenie wymagań zarówno dla gospodarstw indywidualnych, jak i komercyjnych, które prowadzą produkcję na dużą skalę.

Zmiany w przepisach

W rozporządzeniu z dnia 7 maja 2022 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uszczegółowiono wymagania i podzielono je pomiędzy gospodarstwa, które umieszczają drób i pochodne ich produktów na rynku, a także te, które utrzymują drób na użytek własny. W efekcie zmniejszono restrykcyjne wymagania wobec małych producentów drobiu, dzięki czemu będą one miały łatwiejsze możliwości spełnienia zasad bioasekuracji.

W przypadku gospodarstw, które są nadzorowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa HPAI, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wprowadzono dodatkowo podniesienie stopnia bioasekuracji dla tych gospodarstw.

Nowe rozporządzenie z dnia 7 maja wyróżnia trzecią kategorię gospodarstw drobiarskich gdzie utrzymuje się więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie. Dla tych gospodarstw wskazano konkretne działania bioasekuracyjne. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku hodowców trzody chlewnej, w tych gospodarstwach wprowadzono obowiązek posiadania „Planu bioasekuracji”.

W tej kategorii ustanowiono dla pracowników strefę „czystą" i „brudną"; wprowadzono procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu oraz zwalczania szkodników. Na właścicielach będzie od tej pory spoczywał obowiązek przeprowadzania audytów lub samooceny w celu prawidłowego wdrażania planu bioasekuracji.

Rozporządzenie precyzuje jakie działania i metody bioasekuracyjne muszą być stosowane w gospodarstwach gdzie utrzymuje się drób, a które to są pod nadzorem organu Inspekcji Weterynaryjnej. W rozporządzeniu wskazano w nich obowiązek wyposażenia gospodarstwa w maty dezynfekcyjne oraz wyłożenie ich w odpowiednich miejscach, zastosowania odzieży ochronnej podczas pracy w tych gospodarstwach, wdrożenia procedur zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania ściółki i paszy. Zalecono obowiązek przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków służących dezynfekcji.

Jednocześnie w rozporządzeniu wskazano jakie działania i metody bioasekuracyjne muszą podejmować wszystkie gospodarstwa gdzie utrzymywany jest drób. Zgodnie z wytycznymi, na posiadaczach drobiu jest zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Osoby będące pracownikami i mające styczność z drobiem mają zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Pośród obowiązków jakie spoczywają na właścicielach zajmujących się chowem lub hodowlą drobiu jest utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków.

Posiadacze gospodarstw utrzymujących drób muszą zgłaszać do weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób, z wyjątkiem drobiu utrzymywanego stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Wprowadzono także obowiązek dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji zawierającej między innymi informacje: spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów), duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki czy nagłego spadku nieśności, liczby padłych ptaków.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu udostępniono przykładowe wzory dokumentów, które ułatwią niektóre prace i weryfikacje przy ocenie swoich gospodarstw drobiarskich.

Jacek Michalski