Złote pole. Pomiędzy łanami rosną zielone chwasty.

Miotła zbożowa a uprawa zbóż. Problem odporności chwastów na herbicydy

Definicja rolnictwa na przestrzeni lat zdecydowanie uległa zmodyfikowaniu. Dostępność nowych technologii i nieporównywalny postęp w dziedzinie rolnictwa wpływają na mentalność rolników. Klasyczny płodozmian norfolski przechodzi do lamusa, ale współczesnych rolników już to nie dziwi. Czy na pewno powinno się o nim zapomnieć?

Problem odporności chwastów na herbicydy nie dotyczy jedynie rolnictwa uprzemysłowionego, gospodarstw wielkoobszarowych. Monokultury stosowane są zarówno w małych, średnich jak i większych gospodarstwach.

W rolnictwie, tak jak w życiu, nie ma drogi na skróty i tak samo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. W przypadku farmaceutyków konsultujemy się z lekarzem. W rolnictwie każdy rolnik jest lekarzem dla swoich roślin. Apteką dla roślin są tutaj wielkie koncerny chemiczne, które pomagają rolnikom produkując potrzebne środki ochrony i załączając do nich instrukcję, czyli etykietę zastosowania. Jednak to od rolnika zależy czy i jak zastosuje dany środek chemiczny zgodnie z zaleceniami, co w dużej mierze przyczynia się do jego skuteczności.

Odporność chwastów

Zjawisko odporności chwastów na herbicydy jest procesem narastającym i coraz częstszym. W dużej mierze przyczyniło się do tego stosowanie herbicydów sulfonylomocznikowych, które cechuje duża aktywność biologiczna w niewielkich dawkach. Herbicydy te są stosunkowo tanie, więc przekłada się to na częsty ich wybór oraz stosowanie przez rolników.

Pole pszenicy. Między plonem rosną chwasty.

Do głównych czynników sprzyjających powstawaniu zjawiska odporności zalicza się: uprawę uproszczoną, monokultury, płodozmian cechujący się dużym udziałem zbóż, ponadto cechy biologiczne niektórych nasion chwastów oraz częste stosowanie środków ochrony roślin zawierających te same substancje czynne lub ten sam mechanizm działania, obniżenie skuteczności zabiegów herbicydowych. Należy pamiętać, że skuteczność zabiegu herbicydowego łatwo jest obniżyć. Fundamentalne jest wykonywanie zabiegów w odpowiednich warunkach atmosferycznych, między innymi termicznych, dobór odpowiedniej techniki opryskiwania - części roboczych podzespołów oraz właściwe dostosowanie terminu zabiegu do fazy rozwojowej chwastów (chwasty najlepiej zwalczać w fazie siewki, kiedy są najbardziej wrażliwe).

O wystąpieniu chwastów odpornych świadczyć może obecność pojedynczych chwastów lub ich skupisk na polu (najczęściej są to chwasty tego samego gatunku) po wykonaniu zabiegu odchwaszczania. Bytowanie chwastów w postaci skupisk na polu, stopniowe pogarszanie się skuteczności zastosowanego herbicydu wynika też z historii pola. Ważna jest również obserwacja występowania chwastów odpornych na sąsiednich polach. Ponadto obecność osobników odpornych może przejawiać się poprzez wieloletnie stosowanie środków ochrony roślin zawierających te same substancje czynne lub ten sam mechanizm działania.

Zbliżenie na dłoń, która trzyma kłosy miotły zbożowej.

Jedną z najważniejszych cech biologicznych miotły zbożowej jest duża siła reprodukcyjna. Jedna roślina może wzbogacić glebowy bank nasion na wiele lat, ponieważ może wydać nawet od 1000 do 10 000 nasion, przy czym formy ozime tego chwastu wytwarzają więcej nasion. Budowa morfologiczna nasion ułatwia ich rozprzestrzenianie się na dalekie odległości. Występowanie miotły zbożowej na plantacji może przyczynić się do spadku plonów rzędu nawet 40%. Literatura donosi, że próg ekonomicznej szkodliwości dla tego gatunku wynosi 10-20 roślin na metr kwadratowy lub 25-40 wiech na metr kwadratowy.

Do podstawowych zasad zapobiegania odporności miotły należą: staranne i terminowe wykonywane zabiegi agrotechniczne, prawidłowy płodozmian oraz zabiegi mechanicznego odchwaszczania. Strategia zwalczania chemicznego chwastów opiera się na: przemiennym stosowaniu herbicydów pochodzących z różnych grup chemicznych, stosowaniu mieszanin kilku substancji aktywnych, wyborze i zastosowaniu właściwej dawki środka ochrony roślin.

Pole jęczmienia. Między plonem rosną chwasty.

Pole pszenicy. Między plonem rosną chwasty.

Pomocnicza tabela wyboru substancji aktywnych do zwalczania miotły zbożowej w uprawach zbożowych (jęczmienia, pszenicy, pszenżyta oraz żyta).

GRUPA HRACMECHANIZM DZIAŁANIAGRUPA CHEMICZNASUBSTANCJA AKTYWNA
A Inhibitory enzymu ACCazy Fenylopirazoliny pinoksaden
Pochodne kwasu (arylo) fenoksypropionowego fenoksaprop-p etylu, klodinafop
B Inhibitory enzymu ALS Sulfonylomoczniki florasulam, jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy, propoksykarbazon sodu,
tribenuron metylu, tifensulfuron metylu
Triazolopirymidyny penoksulam, piroksulam
C1 Inhibitory fotosystemu II Triazynony metrybuzyna
C2 Pochodne mocznika chlorotoluron
F1 Inhibitory syntezy barwników inna beflubutamid, flurochloridon
Pirydynokarboksyamidy diflufenikan, pikolinafen
G Inhibitory enzymu syntazy EPSP Pochodne glicyny glifosat
K1

Inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli

Dinitroaniliny pendimetalina
K3

Inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

Oksyacetamidy flufenacet
N

Inhibitory syntezy lipidów (w inny sposób niż grupa A)

tiokarbaminiany prosulfokarb
O Syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu Kwasy fenoksy-karboksylowe mcpa
Kwasy pirydynokarboksylowe aminopyralid
Pochodne kwasu benzoesowego dikamba
Związki arylopikolinowe halauksyfen metylu – arylex
Tekst i zdjęcia: Karolina Frantczak