Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii widoczne są drzewa w lesie.

Wystartował nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

1 czerwca 2022 roku ruszył nabór wniosków o wparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym roku, po raz pierwszy w ramach tej formy pomocy, można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 roku wnioski o dofinasowanie przyjmują biura powiatowe Agencji, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc skierowana jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć od 0,1 do 40 hektarów, a także szerokość większą niż 20 metrów, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin. Liczba sadzonek na 1 hektar gruntu zależy od gatunku drzewa i na przykład dla świerka wynosi od 3 tysięcy do 5 tysięcy, a dla buka to 6 tysięcy – 8 tysięcy.

Natomiast działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1-0,5 hektara oraz mieć szerokość od 4 do 20 metrów. Oprócz tego nie mogą być na niej stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Liczba sadzonek na 1 hektarze gruntu nie zależy od gatunku drzewa i wynosi od 1,5 tysiąca do 2,5 tysiąca.

Oba rodzaje wsparcia mają charakter jednorazowej zryczałtowanej płatności, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia lub zadrzewienia oraz ich ochrony.

Płatność zalesieniowa, jaką można otrzymać, uzależniona jest między innymi od gatunku sadzonych drzew, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Wysokość stawek waha się od 8 307 złotych za hektar do 12 308 złotych za hektar.

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zależą od ukształtowania terenu i wynoszą 10 892 złotych za hektar w przypadku korzystnych warunków oraz 13 664 złotych za hektar, gdy zadrzewienie ma być wykonane na powierzchni o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni.

Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Za wykonanie ogrodzenia można otrzymać 8,82 złotych za metr bieżący płotu, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 złotych za hektar, a za zabezpieczenie ich trzema palikami – 1132 złotych za hektar.

Rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na zalesianie i wykonali je zgodnie z planem przygotowanym przez nadleśniczego, w kolejnych latach mogą otrzymać dodatkową pomoc: przez 5 lat mogą otrzymać premię pielęgnacyjną za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych w uprawie leśnej, natomiast przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej.

Ci, którzy w tym roku złożą wniosek o dofinansowanie zalesienia mogą starać się o te dwie o premie już od 2023 roku. Co ważne, do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w latach kolejnych.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa