Współczesna obora

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami, nabór rusza 20 lutego

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie się można ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z którego na ten cel wypłacono już ponad 275 milionów złotych na rzecz 3,6 tysiąca rolników.

O pomoc finansową będą się mogli ubiegać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tysięcy stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tysięcy stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kilogramów lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to standardowo 50 procent kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tak zwanego młodego rolnika – 60 procent.

Otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć miedzy innymi na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Co istotne, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP zobowiązane są do końca bieżącego roku kalendarzowego dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku. dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można będzie dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej, kliknij ePUAP.

 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kliknij link i otwórz

Więcej informacji – kliknij link i otwórz

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa