Zbliżenie na mech pokrywający korę drzewa. Obok niego widać gałązkę z igłami.

Wsparcie na inwestycje w lesie – zapowiedź naboru

Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

W tym naborze po raz pierwszy można będzie składać dokumenty również poprzez aplikację eWniosekPlus.

Warunki korzystania z pomocy

Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 hektara do 40 hektarów, które nie są objęte premią pielęgnacyjną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Wsparcie przyznawane jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Konieczne jest również przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonego przez nadleśniczego.

Pomoc można otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, wprowadzenie podszytu, założenie remizy, czyszczenia późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Dofinasowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków w jakich ma być realizowana – waha się od 8,82 złotych za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 metry do 14 213 złotych za hektar za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie można to zrobić osobiście, przekazać poprzez platformę ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty po raz pierwszy będą mogły być składane również przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa