Na trawiastej ziemi stoi stado białych świń w ciemne łaty.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wnioski tylko do 2 września

Do 2 września 2022 roku można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki posiadają rolnicy.

Kwoty i zasady pomocy

Pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80% procent kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tysięcy złotych. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 miliona złotych.

Wprowadzone w tym naborze zmiany dotyczą spółek wodnych lub ich związków. Nowe zasady pozwalają im ubiegać się albo o zaliczkę (jak było wcześniej), albo o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych. Oprócz tego mogą się starać o zwrot podatku VAT, a w szerokim katalogu inwestycji objętych dofinansowaniem znalazły się jednostkowe stawki pomocy.

Rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF, mogą otrzymać pomoc między innymi na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji. Oprócz tego dofinansowaniem objęte jest wykonanie inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z oddzielnym wejściem oraz bez bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Wsparcie dotyczy również przebudowy, rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią tak, aby w ich wyniku możliwe było zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń. Środki finansowe można przeznaczyć też na budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń oraz zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia. Pomoc można otrzymać także na wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 procent kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego;
  • budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem;
  • pracach na sieciach drenarskich.

Spółki wodne lub ich związki mogą starać się o wsparcie między innymi na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomocą może być również objęte wykonanie robót, polegających na:

  • 230 złotych – w przypadku wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
  • 2 100 złotych – za wykonanie bramy;
  • 710 złotych – za wykonanie furtki.

Wnioski do 2 września 2022 roku przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, nadać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa