Zbliżenie na brązowe kłosy zboża.

Wsparcie dla producentów pszenicy lub gryki – nabór do 31 lipca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy producentom pszenicy lub gryki, którzy sprzedali bądź sprzedadzą ziarno między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski można składać do 31 lipca 2023 roku. To dofinansowanie dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

O tę pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 hektarów) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie.

Stawki wsparcia

Stawki dofinansowania to:

  • 2 200 złotych/hektar pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 roku;
  • 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 30 czerwca 2023 roku;
  • 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
  • 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

  • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 rok (jednak nie więcej niż 300 hektarów); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończy się 30 czerwca;
  • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika: 5,5 w przypadku pszenicy, 1,6 w przypadku gryki.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy pamiętać o wymogu przejścia przez te organizacje w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 hektarów oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2023 roku. Można to zrobić: bezpośrednio w placówce Agencji, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl bądź rejestrowaną przesyłką pocztową.