Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – nabór wniosków ruszy 17 listopada

Od 17 listopada do 30 grudnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

O pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” mogą ubiegać się:

  • grupy producentów rolnych, uznane od 1 grudnia 2022 roku na podstawie ustawy z 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Forma pomocy

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 procent przychodów netto, w drugim roku – 9 procent, w trzecim roku – 8 procent, w czwartym roku – 7 procent, w piątym roku – 6 procent.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tysięcy euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o wsparcie wynosi 3.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych lub organizacji producentów najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa