Zbliżenie na brązową trawę, na której leżą bryłki gradu.

Termin naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych wydłużony do 30 listopada

Zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych został wydłużony do 30 listopada. Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie weszło w życie.

To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Zmiana terminu i dokumentacji

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

  • wydłużenie do 30 listopada 2022 roku terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;
  • uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny, który ubiega się o pomoc. Można to zrobić bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, można też wniosek nadać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej – wówczas o terminie złożenia dokumentu decyduje data jego wpływu. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem aplikacji ePUAP. W tym ostatnim przypadku, aby wniosek trafił do właściwego biura powiatowego Agencji, trzeba poprawnie wskazać jego dane (adres ePUAP, adres email).

Dane jednostek Agencji ze wskazaniem adresów ePUAP są dostępne na stronie ARiMR. Tam też znajduje się instrukcja składania wniosku za pośrednictwem tej aplikacji.

W ten sam sposób należy złożyć kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzające sprzedaż produktów rolnych. Trzeba tylko pamiętać, aby dosyłając tego typu dokumenty dołączyć informację określającą czyjego wniosku dotyczą.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa