Zbliżenie na gałązkę chmielu z zielonymi szyszkami.

Pomoc dla producentów chmielu – wnioski tylko do 12 sierpnia

Tylko do 12 sierpnia o pomoc finansową ze od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą się ubiegać rolnicy uprawiający w 2020 lub w 2021 roku chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2022 roku. Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku datą złożenia wniosku jest data nadania przesyłki.

Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać producent, oblicza się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 i 2021 roku, do której przyznano producentowi rolnemu płatność z tego tytułu. Areał, do którego przyznawane jest wsparcie, nie może być większy niż 5 hektarów.

Stawki pomocy wynoszą:

  • 8 027 zł – na pierwszy hektar średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 i 2021 roku,
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci hektar średniej powierzchni upraw chmielu w 2020i 2021 roku,
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty hektar średniej powierzchni upraw chmielu w 2020i 2021 roku.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa