Zbliżenie na kłosy zboża na tle nieba.

Premie dla młodych rolników – nabór do 29 września

30 sierpnia 2023 roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie Premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Tym razem można starać się o otrzymanie większego dofinansowania niż w latach ubiegłych – 200 tysięcy złotych.

O przyznanie Premii dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
 • nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
 • złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tysięcy złotych (wypłata środków będzie realizowana w dwóch ratach). Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone między innymi na:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
 • zakup oprogramowania komputerowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 sierpnia do 29 września 2023 roku.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa