Zbliżenie na stos teczek z dokumentami.

Płatności bezpośrednie w 2022 roku

W dniu 15 marca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tegoroczny nabór potrwa do 16 maja 2022 roku. Spóźnialscy mogą składać wnioski do dnia 10 czerwca, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.

W 2022 roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności składane są w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, do której logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępny z poziomu strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Niezależnie od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, wszyscy rolnicy (również ci, którzy uczestniczą w systemie małych gospodarstw) są zobowiązani do zadeklarowania gatunku rośliny uprawnej, którą faktycznie użytkują na danej działce. W sytuacji, gdy w roku 2021 rolnik uczestniczący w systemie małych gospodarstw lub posiadający mniej niż 10 hektarów gruntów ornych miał w swojej deklaracji roślinę „Uprawa JPO” lub „Uprawa na gruntach ornych” w bieżącym roku po zalogowaniu się do eWniosekPlus, aplikacja wyświetli błąd kompletności zobowiązujący do poprawy danych deklarowanych w zakładce MAPA.W bieżącym roku, podobnie jak w 2021 nie ma możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego, więc każdy rolnik, który chce się ubiegać o przyznanie płatności, musi wypełnić wniosek elektroniczny i wskazać gatunek rośliny uprawianej na działce. W kampanii 2022 nie ma również możliwości wnioskowania o płatność przejściową w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) – strefa ONW10. Płatność do tej strefy obowiązywała tylko do kampanii 2020.

Płatności dotyczące uprawy roślin

Jednolita płatność obszarowa przysługująca do:

  • obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja w roku, w którym rolnik składa wniosek,
  • kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych,
  • użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
  • obszarów, które zostały zatwierdzone, to jest stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy,
  • obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawie-rać będą maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian, wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca w roku, na który płatność została przyznana i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Euro-pejskich.

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie. Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej lub tak zwanej praktyki równoważnej, w zakresie: dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C) oraz utrzymania obszarów proekologicznych.

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) przysługuje rolnikowi do powierzchni upraw niektórych rodzajów roślin oraz gruntów rolnych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Uzupełniającą płatnością podstawową jest objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym: zboża; rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja; rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; rośliny strączkowe pastewne; len włóknisty i oleisty; konopie na włókno; rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany; rośliny motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone; mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.

Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin przysługuje, jeżeli na gruntach tych: rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz) lub roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności lub uprawa nie jest prowadzo-na nie dłużej niż rok.

W przypadku ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do po-wierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany rolnik oświadcza, że uprawy tych roślin zostaną objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie. Wykaz roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa znajduje się na stronach ARiMR.

Płatność dla młodych rolników kierowana jest do rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej, oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Ma ona formę płatności powierzchniowej. Przyznawana jest do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową, nie większej jednak niż 50 hektarów.

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) przysługuje wszystkim rolnikom do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 hektara do 30 hektarów (maksymalnie do 27 hektarów na gospodarstwo).

Płatność do roślin strączkowych na ziarno przysługuje do powierzchni uprawy: łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność ta przysługuje również w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż wymienione. Od roku 2021 jest stosowana jedna stawka płatności. Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny, pod warunkiem, że na obszarze tym nie stosowano środków ochrony roślin. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Płatność do roślin pastewnych przysługuje do powierzchni uprawy: esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej, koniczyny czerwonej, lędźwianu, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka białego, seradeli uprawnej oraz wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami kwalifikującymi do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno. W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność przysługuje także do uprawy tych roślin z rośliną podporową. Płatność przysługuje maksymalnie do powierzchni 75 ha. Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny (z wyjątkiem wyki kosmatej oraz wyki siewnej), pod warunkiem, że na obszarze tym nie stosowano środków ochrony roślin. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej 0,1 ha.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy chmielu w rejonie lubelskim, wielkopolskim lub dolnośląskim, jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Plantacja musi spełniać określone warunki dotyczące gęstości sadzonek (1 300 sadzonek na hektar) oraz wyposażenia w konstrukcję nośną i zewnętrzne odciągi kotwiczne. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Płatność do powierzchni ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych z podmiotem, którego przedmiot działalności obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych lub z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosić powinna 0,1 ha.

Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł z producentem cukru umowę dostawy,która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub jeżeli rolnik zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem. Płatność jest przyznawana do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki cukrowe, lecz nie większej niż określona w umowie powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki.

Płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na uprawę pomidorów z podmiotem, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw lub z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów, której jest członkiem lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do której należy organizacja producentów, której jest członkiem. Od 2021 roku płatność jest przyznawana, jeżeli uprawa została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego a obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy truskawek, jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Płatność do powierzchni uprawy lnu przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę lnu na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny oraz uprawa jest prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. UWAGA: Od roku 2021 konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce, ponieważ dla odmiany Finola zawartość THC w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość 0,2%. Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem.

Płatności do hodowli zwierząt

Płatność przysługuje do zwierząt gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie od płci i kierunku produkcji, które w dniu 15 maja w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności nie przekroczą wieku 24 miesięcy lub będą w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z zachowaniem terminów określonych w przepisach oraz najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Posiadanie zwierząt będzie potwierdzane na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Minimalna liczba zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności wynosi 3 sztuki; a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 20 sztuk zwiexrząt.

Płatność przysługuje do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie od kierunku produkcji, których wiek w dniu 15 maja w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące lub będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z zachowaniem terminów określonych w przepisach oraz najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk.

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy. Przyznawana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Płatność do kóz przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wypłacana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Płatność do tytoniu (płatność krajowa)

Zgodnie z przepisami unijnymi, warunki przyznawania wsparcia krajowego muszą być identyczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r. Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu może być przyznawane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją.

Płatność do tytoniu przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie oraz w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303).

Płatność do tytoniu przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 roku lub w 2006 roku.

Ryszard Bijak