W zagrodzie na błocie znajdują się małe prosięta. Są blisko obiektywu i wypełniają cały kadr. Ryjki mają umorusane ziemią.

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. poz. 1365), z dniem 2 lipca 2022 roku uruchomiony zostaje mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.

O pomoc finansową w ramach przedmiotowego mechanizmu, zwaną dalej „pomocą”, może ubiegać się producent świń, będący producentem rolnym (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów), który w dniu 1 kwietnia 2022 roku prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wystąpiły w nim zdarzenia urodzeń świń.

Warunki uzyskania pomocy

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta świń w gospodarstwie co najmniej jednego z działań „prośrodowiskowych”, wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń (Dz. U. poz. 879 i 1365).

Pomocą zostaną objęte jedynie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, oznakowane i zgłoszone do 15 lipca 2022 roku do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (IRZ ARiMR), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wysokość pomocy wynosi 80 złotych za każdą świnię urodzoną w gospodarstwie producenta świń w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, której oznakowanie producent ten zgłosił do ARiMR do dnia 15 lipca 2022 roku, jednak łączna kwota tej pomocy udzielonej producentowi świń nie może być większa niż 160 000 złotych.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w okresie od 02.07.2022 roku do 15.07.2022 roku.

Wniosek należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR:

Adresy biur powiatowych ARiMR znajdują się na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR.

Za datę złożenia wniosku, niezależnie od sposobu jego dostarczenia, uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Producent świń może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować wszystkie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, do których producent zamierza ubiegać się o pomoc, jednak nie więcej niż 2 000 sztuk.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady przyznawania i wypłacania pomocy, określone są w Instrukcji wypełniania wniosku.

Formularz Wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń” oraz instrukcja jego wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej Agencji w dniu uruchomienia przedmiotowego mechanizmu, to jest w dniu 2 lipca 2022 roku.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa