Wnętrze obory. Na sianie stoi stado świń.

Inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie – nabór do 27 czerwca

Zainteresowani uzyskaniem środków finansowych na rozwój produkcji prosiąt lub nawadnianie w gospodarstwie mogą jeszcze ubiegać się o wsparcie na ten cel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach do 27 czerwca 2022 roku.

Zainteresowani pomocą na modernizację gospodarstw mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie. Dokumenty do 27 czerwca 2022 roku przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioski można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tysięcy złotych – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tysięcy złotych. Natomiast w obszarze nawadniania w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tysięcy złotych. Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy – wynosi 60 procent. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może ubiegać się grupa rolników.

Inwestycje w produkcję prosiąt

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy między innymi posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów, którego wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 13 tysięcy do 250 tysięcy euro, lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tysięcy euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tysięcy euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tysięcy euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 procent.

Refundacji podlegają między innymi koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tak zwane koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nie mogą one przekroczyć 10 procent kosztów kwalifikowanych.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub którym przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej i tym podobne, mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującego im limitu wsparcia.

Inwestycje w nawadnianie

Jeśli chodzi o wsparcie inwestycji w nawadnianie, to jest ono skierowane do tych rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, ale w tym obszarze przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa