Półmrok w lesie. W centralnej części zdjęcia jest trawa, na którą padają promienie słońca. Z tyłu rosną drzewa.

Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich

W ramach przyszłej polityki rolnej planowane są wszelkiego rodzaju działania związane z ochroną środowiska oraz działania przeciwdziałające zmianom klimatu. Cele nowej Wspólnej Polityki Rolnej zorientowane są przede wszystkim na poprawę rentowności i dochodów gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szósty ze szczegółowych celi w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmocnienia usług ekosystemowych oraz ochrony siedlisk oraz krajobrazu.

Korzystnie dla środowiska

Ekoschematy to utworzenie „10% przestrzeni dla przyrody”. Jest to działanie polegające na zwiększeniu w krajobrazie rolniczym udziału elementów środowiska sprzyjających różnorodności biologicznej do poziomu 10% areału gospodarstwa (licząc łącznie grunty orne, sady i trwałe użytki zielone). Projektowana interwencja będzie miała formę płatności rocznej na hektar użytków rolnych, na których rolnik zobowiąże się do realizacji co najmniej jednego ekoschematu z listy proponowanych praktyk.

Ekoschematy mają na celu zachęcenie rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo.

Proponowane Ekoschematy, które będą wprowadzone Polsce, wraz z szacunkowymi stawkami, to:

 • Obszary z roślinami miododajnymi - szacowana stawka: 1 198 złotych za hektar (zł/ha)
 • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt - szacowana stawka: 1 050 zł/ha
 • Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe - szacowana stawka: 786 zł/ha
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia/narzędzie FaST- szacowana stawka: wariant podstawowy 129 zł/ha, wariant z wapnowaniem 649 zł/ha
 • Zróżnicowana struktura upraw - szacowana stawka: 339 zł/ha
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji - szacowana stawka: 428 zł/ha
 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, to jest w formie aplikacji doglebowej - szacowana stawka: 291 zł/ha
 • Uproszczone systemy uprawy - szacowana stawka: 601 zł/ha
 • Utrzymanie zadrzewień śródpolnych - szacowana stawka: 2 494 zł/ha
 • Utrzymanie systemów rolno-leśnych - szacowana stawka: 300 zł/ha
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych - szacowana stawka: 280 zł/ha
 • Przeznaczenie 7%-10% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne – szacowana stawka 85 zł/ha
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin - szacowana stawka: 1300 zł/ha
 • Biologiczna ochrona upraw - szacowana stawka: 400 zł/ha. W przypadku większego zainteresowania ekoschematem, faktyczna wypłacona stawka może być niższa
 • Rolnictwo ekologiczne - od 551 do 3 056 zł/ha
 • Dobrostan zwierząt - od 12 zł za kurę do prawie 600 za krowę
Dorota Rodzewicz