Słoneczny dzień. Zielony ciągnik jedzie po polu rzepaku i opryskuje go nawozem z żółtej maszyny, która jest podczepiona z tyłu.

Dopłaty do nawozów - termin składania wniosków przedłużony do 31 maja

Do 31 maja został wydłużony terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Pozostałe warunki otrzymania pomocy pozostają bez zmian.

Dopłaty do nawozów - do kogo skierowane jest wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia numer 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
  • który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 roku.

Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Dopłaty do nawozów - warunki otrzymania pomocy

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku po 31 maja 2022 roku nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć:

1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 hektarów i stawki pomocy w wysokości:

  • 500 złotych na 1 hektar powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,
  • 250 złotych na 1 hektar powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”;

2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

  • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, albo
  • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 roku nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 miliarda złotych, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący.

Dopłaty do nawozów - co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 15 maja 2022 roku nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez,
  • dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 maja 2021 roku nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zdjęcia: Norbert Kowalski