Wnętrze hali. Krowa leży na sianie na podłodze w kojcu. W tle widać inne zwierzęta.

„Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia. Stan w którym zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. W dzisiejszych czasach gdzie produkcja, również rolna, nakierowana jest na maksymalizację zysku powoduje duże zagęszczenie zwierząt a co za tym idzie ograniczenie ruchu. Poza tym zwierzęta utrzymywane są w nieprzyjaznych warunkach: bez wybiegu, bez pastwiska, na stanowiskach bezściółkowych co przyczynia się do częstego występowania stresu, zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, a w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia wyników produkcyjnych.

Od 2020 roku rolnicy posiadający świnie (lochy, tuczniki), krowy (mleczne, mięsne), a od 2021 roku również owce, mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan Zwierząt”.

W ramach tego działania rolnikom udzielane jest wsparcie finansowe na realizację wymogów „dobrostanowych”, wykraczające poza standardy wynikające z obowiązującego prawa i powszechnie stosowanych praktyk. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie hodowcom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów z tytułu wdrożenia podwyższonych norm związanych z dobrostanem zwierząt.

Zakres wsparcia w 2022 roku

Pakiet 1. Dobrostan świń:

 • wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu,
 • wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu.

Pakiet 2. Dobrostan krów:

 • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,
 • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo –zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant2.3. Dobrostan krów mamek.

Pakiet 3:Dobrostan owiec:

 • wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jeden wariant, z tym że :

 • wariant 1.3. Dobrostan loch –dostęp do wybiegu może być realizowany tylko, jeśli rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.1. Dobrostan loch –zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant 1.4. Dobrostan tuczników –dostęp do wybiegu może być realizowany tylko, jeśli rolnik realizuje jednocześnie wariant 1.2. Dobrostan tuczników –zwiększona powierzchnia w budynkach.

W roku 2022, podobnie jak w roku 2020 i 2021, nie będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe do wariantu 1.3 i 1.4 (dobrostan loch i tuczników – dostęp do wybiegu) ze względu na występowanie na terytorium Rzeczypospolitej choroby afrykańskiego pomoru świń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy którzy mają nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer identyfikacyjny. Ponadto:

 1. zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej zarejestrowane są zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 2. rolnik spełnia pozostałe warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach wariantów, określone w rozporządzeniu,
 3. rolnik realizuje wymogi w ramach określonego wariantu, w tym również spełnia odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia numer 1306/2013,oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w artykuł 33, ustęp 2 rozporządzenia nr 1305/2013, wskazane odpowiednio w załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia,
 4. rolnik posiada sporządzony przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Plan poprawy dobrostanu zwierząt, którego zakres uzależniony jest od realizowanego wariantu oraz został sporządzony w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej,
 • do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu loch,
 • przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego–w przypadku pozostałych wariantów, z wyłączeniem wariantu dotyczącego wypasu krów mlecznych, dla których posiadanie Planu poprawy dobrostanu zwierząt nie jest wymagane.

Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku realizacji danego wariantu realizuje ten sam wariant, to w odniesieniu do tego wariantu posiada ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, o ile w gospodarstwie rolnym nie zaszły istotne zmiany (wskazane w przepisach rozporządzenia) skutkujące koniecznością zmiany informacji, które są przekazywane do ARiMR.

W sytuacji braku istotnych zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt rolnik składa do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, sporządzone w roku składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, potwierdzające brak istotnych zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, które zawiera również oświadczenie, że lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym. Terminy sporządzenia ww. oświadczenia i przekazania go do ARiMR są tożsame z terminami sporządzenia i przekazania Planu poprawy dobrostanu zwierząt(kopii odpowiednich stron).

Stawki płatności

Pakiet 1. Dobrostan świń

 • Wariant1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach - 301 złotych/sztuka
 • Wariant 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach - 24 zł/szt.
 • Wariant 1.3 Dobrostan loch – dostęp do wybiegu - 612 zł/szt.
 • Wariant 1.4 Dobrostan do tuczników – dostęp do wybiegu - 33 zł/szt.

Pakiet 2. Dobrostan krów

 • Wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas - 185 zł/szt.
 • Wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo-zwiększona powierzchnia w budynkach - 595 zł/szt
 • Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek - 329 zł/szt.
Wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach - 133 zł/szt.

Informacje szczegółowe na temat warunków jakie muszą być spełnione dla poszczególnych wariantów płatności dobrostanowej oraz pomoc w sporządzeniu Planu poprawy dobrostanu zwierząt uzyskacie Państwo w biurach doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ryszard Bijak

Opracowano na podstawie:
- metodyka doradzania w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
- zasady realizacji działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020” w roku 2022 prezentacja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie