Maszyna rolnicza pracuje na polu. Zbliżenie na koła oraz podłużne elementy do zbierania trawy.

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

Tylko do 31 maja 2022 roku ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubiegać się o wsparcie finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

W trwającym od 28 lutego naborze wnioski złożyło ponad 2,5 tysiąca osób, które ubiegają się o ponad 618 milionów złotych pomocy.

Wnioski o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Warunki uzyskania płatności

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy – jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tysięcy złotych. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tysięcy złotych, a przy trzech – do 250 tysięcy złotych. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 procent – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 procent wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 roku. Co najmniej 70 procent otrzymanego wsparcia musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, na przykład zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 procent można przeznaczyć na wydatki bieżące, na przykład płace czy ubezpieczenia.

O pomoc mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić oraz tych, którzy chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze umożliwiono ubieganie się o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej także osobom, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe oraz tym, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Pełną listę działalności objętych wsparciem, tak zwanych kodów PKD (punkt 7), można znaleźć na stronie Agencji.

Aby lepiej przygotować potencjalnych zainteresowanych takim wsparciem, eksperci z Departamentu Działań Premiowych ARiMR w marcu i kwietniu przeprowadzili szkolenia internetowe. Uczestnikom e-seminariów przedstawiono zmiany w przepisach, zapoznano ich z zasadami dotyczącymi sporządzaniu biznesplanu i odpowiedziano im na pytania o szczegóły związane ze wsparciem.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa