Zdjęcie ilustracyjne - zbliżenie na kalkulator i leżący koło niego długopis.

Ubezpieczenie rolne - ochrona gospodarstwa

Gospodarstwami rolnymi są gospodarstwa, w których powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 hektar. Według prawa, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z leśnymi, a także wszelkie budynki oraz urządzenia, które są związane z prowadzeniem i zarządzaniem. Aby zabezpieczyć rolnika i jego gospodarstwo trzeba zawrzeć umowę z ubezpieczycielem. Ubezpieczenia mogą być obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenie OC rolnika

OC rolnika to rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego, które musi posiadać każdy prowadzący gospodarstwo. Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz wszystkich osób mieszkających i pracujących w gospodarstwie.

Ubezpieczenie OC działa jak każde inne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W przypadku powstania, szkody na przykład uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby trzeciej, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie.

Jeśli na przykład uprawa sąsiada zostanie zniszczona z powodu prowadzonych przez ubezpieczonego oprysków pól, nie będzie on musiał likwidować skutków tej szkody z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie przyda się także, gdy w wypadku przy pracy ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie. Wtedy ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie związane z uszkodzeniem ciała lub zwróci koszty leczenia. Co ważne, taka polisa OC obejmuje również szkody, które powstały podczas prowadzenia kombajnu i innych pojazdów wolnobieżnych.

Polisę od odpowiedzialności cywilnej, rolnik kupuje w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, a umowę zawiera na 12 miesięcy. Po upływie tego czasu można skorzystać z oferty innej firmy ubezpieczeniowej, jednak trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć polisę OC rolnika w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy. Jeśli tego nie zrobi się, polisa od odpowiedzialności cywilnej rolnika przedłuży się automatycznie, kiedy zostanie opłacona.

To, ile zapłaci się za polisę OC rolnika, zależy od firmy ubezpieczeniowej, powierzchni gospodarstwa, liczby pracowników, pojazdów, a także tego, czy rolnik hoduje zwierzęta.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników musi być wykupione nawet w sytuacji, kiedy dana osoba nie prowadzi działalności rolniczej. Przykładem takiego zdarzenia jest fakt, że właściciel gospodarstwa przebywa przez dłuższy czas poza swoją działką. Nawet jeśli zrezygnujesz z hodowli zwierząt czy uprawy roślin, musisz zadbać o wykupienie stosownego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie

Właściciel gospodarstwa rolnego ma obowiązek ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym.

Celem obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Taka polisa przydaje się w sytuacjach, takich jak pożar budynków, ich uszkodzenie w wyniku huraganu, powodzi, podtopienia, nawalnego deszczu, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, a nawet lawiny czy upadku statku powietrznego.

Wypłaty świadczenia w ramach podstawowego ubezpieczenia nie obejmuje zniszczenia maszyn, urządzeń i innych przedmiotów, które znajdują się wewnątrz ubezpieczonych budynków. Taka sytuacja dotyczy również zwierząt. W przypadku pożaru budynku gospodarczego ubezpieczający w ramach obowiązkowego ubezpieczenia wypłaci więc odszkodowanie tylko z tytułu zniszczenia murów, nie zaś uszkodzonego wyposażenia. Sprawa będzie przedstawiać się inaczej, jeśli rolnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie rolne, które zabezpiecza majątek znajdujący się również wewnątrz budynków gospodarskich.

Zasada ubezpieczenia obowiązuje także w przypadku budynków rolniczych, które teoretycznie powinny być objęte polisą, choć nie są aktualnie wykorzystywane. Mowa tu o obiektach o powierzchni powyżej 20 metrów kwadratowych, trwale związanych z gruntem i wydzielonych za pomocą specjalnych przegród. Warunkiem są też fundamenty oraz dach. Wszystkie takie budynki należy ubezpieczyć nawet w sytuacji, gdy aktualnie na ich obszarze nie jest prowadzona żadna działalność.

Ubezpieczenie upraw

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw. Brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar. Jest to ubezpieczenia upraw od takich czynników ryzyka, jak powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne (trzeba ubezpieczyć uprawy od co najmniej jednego z wymienionych czynników ryzyka).

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli szkoda wystąpi po upływie 14 dni od podpisania umowy ubezpieczeniowej. Wyjątkiem jest jedynie ryzyko związane negatywnymi skutkami przezimowania upraw. Wtedy ubezpieczyciel odpowiada od dnia, kiedy ubezpieczenie zostało wykupione, a trzeba to zrobić w terminie do 1 grudnia. Polisy ubezpieczenia upraw wspierane są w wysokości do 65 procent z budżetu państwa.

Zmiany klimatyczne spowodowały większe zainteresowanie ubezpieczeniami dobrowolnymi. Na rynku dostępna jest szeroka oferta polis dobrowolnych, które uzupełniają te obowiązkowe. Rolnik może ubezpieczyć między innymi budowle i budynki od ognia i innych zdarzeń losowych, ruchomości domowe, sprzęt i maszyny rolnicze, zapasy (od ognia, zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, a w przypadku pojazdów – także od kolizji), OC w życiu prywatnym, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tekst: Henryk Ratajczak

Zdjęcia: Pixabay.pl