Zbliżenie na kalkulator z czerwonymi klawiszami. Obok leży długopis.

Rachunkowość rolna w powiecie gostyńskim

Od zarania dziejów ludzkość starała się ocenić opłacalność prowadzonej działalności gospodarczej. Nie inaczej było w rolnictwie. Współcześnie rachunkowość jest wykorzystywana przez rolników nie tylko do rozliczania się z państwowymi organami podatkowymi, ale głównie w celu określenia rentowności gospodarstw.

Po wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku, Polska — podobnie jak inne kraje — została zmuszona do wprowadzenia jednolitego systemu rachunkowości rolnej dla celów wdrażania, oceny i prognoz Wspólnej Polityki Rolnej. Ów system, zwany w skrócie FADN (z języka angielskiego: Farm Accountancy Data Network) jest wykorzystywany do pozyskiwania danych rachunkowych od gospodarstw rolnych na zasadzie dobrowolnej zgody jego właściciela, z zachowaniem poufności jego danych osobowych oraz szczegółów zaszłości gospodarczych.

System raportowania

Uczestnik po całorocznym zbieraniu danych rachunkowych i innych zdarzeń w gospodarstwie otrzymuje raporty, dzięki którym może ocenić opłacalność produkcji w gospodarstwie, zadłużenie czy możliwość wdrożenia planowanych inwestycji.

System wyróżnia dwa raporty, dynamiczny i porównawczy, które pokazują konkretne dane: wszelkie przychody i rozchody w gospodarstwie, strukturę agrarną i pogłowie inwentarza żywego.

Raport dynamiczny przedstawia zmiany poszczególnych bieżących wskaźników w porównaniu do lat ubiegłych, w których prowadzona była rachunkowość. Raport porównawczy natomiast pozwala odnieść wyniki gospodarstwa względem innych o podobnej powierzchni gruntów rolnych czy pogłowiu zwierząt.

Klasyfikacja gospodarstw

W systemie FADN gospodarstwa rolne klasyfikuje się według dwóch kryteriów: typu rolniczego oraz wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Wielkość ekonomiczna określa wartość standardowej produkcji prowadzonej we wszystkich gałęziach gospodarstwa. Minimalny próg dla gospodarstw, które chcą wstąpić do sytemu i utrzymać się w nim, wynosi 4 000 euro.

Rachunkowość rolna FADN ma również inne zastosowania, które nie są związane z analizą poszczególnych gospodarstw. Jej wyniki zbiorcze wykorzystywane są między innymi przy określaniu plonowania, wydajności oraz wartości produktów rolnych przy wsparciu klęskowym, gdy rolnik sam nie posiada takich danych. Korzystają z niej również beneficjenci programów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, aby spełnić warunek prowadzenia uproszczonej rachunkowości w swoim gospodarstwie rolnym.

W 2022 roku ogólna liczba gospodarstw znajdujących się w systemie FADN, a będąca pod opieką doradców powiatu gostyńskiego zatrudnionych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, nie zmieniła się względem lat ubiegłych. Nastąpiły jednak nieznaczne zmiany w rozkładzie gospodarstw według wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego:
• gmina Gostyń – 4 gospodarstwa rolne
• gmina Piaski – 9 gospodarstw rolnych
• gmina Borek Wielkopolski – 9 gospodarstw rolnych
• gmina Pogorzela – 3 gospodarstwa rolne
• gmina Pępowo – 14 gospodarstw rolnych
• gmina Krobia – 7 gospodarstw rolnych
• gmina Poniec – 11 gospodarstw rolnych
• spoza powiatu gostyńskiego – 2 gospodarstwa rolne

Klasa wielkości
ekonomicznej ES
Zakres w euroLiczba gospodarstw
0 € < 4 000 nie dotyczy
1 4 000 ≤ € < 8 000 0
2 8 000 ≤ € < 25 000 8
3 25 000 ≤ € < 50 000 14
4 50 000 ≤ € < 100 000 26
5 100 000 ≤ € < 500 000 11
6 € ≥ 500 000 0

Typy rolnicze TFLiczba gospodarstw
1 Uprawy polowe 11
2 Uprawy ogrodnicze 0
3 Winnice nie dotyczy
4 Uprawy trwałe 0
5 Krowy mleczne 22
6 Zwierzęta trawożerne 6
71 Trzoda chlewna 12
72 Drób 0
8 Mieszane 8
9 Gospodarstwa niesklasyfikowane 0