Zbliżenie na fragment segregatora, kalkulatora i długopisu leżących na stole.

Dotowane ubezpieczenia rolne

Ubezpieczanie płodów rolnych jest dyktowane potrzebą ich ochrony przed stratami powodowanymi przez żywioły, które mogą poważnie zakłócić sytuację finansową gospodarstw, zwłaszcza tych o towarowym przeznaczeniu produkcji.

Już od 2006 roku na podstawie zapisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą zawierać specjalne ubezpieczenia upraw, w których budżet państwa pokrywa część składki. Obowiązujące ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich reguluje: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ( Dz. Ustaw Nr 150 poz.1249 z 2005 r z późniejszymi zmianami.)

Ustawa przede wszystkim ustala zasady stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych, tryb zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Umowy dotowanych ubezpieczeń obejmują uprawy: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, chmiel, tytoń, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki od szkód spowodowanych przez: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne (ubezpieczenia obowiązkowe) oraz huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie ziemi, lawinę, przy czym istnieje obowiązek ubezpieczenia od minimum jednego ryzyka co najmniej 50% upraw na gruntach ornych w danym roku.

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2022 rok został określony przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2159) i wynosi 65% składki do 1 hektara upraw rolnych i 65% składki do 1 sztuki zwierzęcia gospodarskiego. Dodatkowo jest wymagane określenie przez zakład ubezpieczeniowy stawki taryfowej ubezpieczenia, która nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia w przypadku upraw, natomiast w przypadku zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują, jeżeli stawka taryfowa ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekracza 0,5% sumy ubezpieczenia.

Kwoty ubezpieczenia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa corocznie w terminie do dnia 30 listopada w drodze rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, biorąc pod uwagę zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej produktów rolnych, a zarazem możliwości budżetu państwa. W 2022 roku budżet na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych oraz zwierząt ma wynieść 1,4 miliarda złotych, czyli o około 0,5 miliarda złotych więcej niż w 2021 roku, w związku z tym maksymalne sumy ubezpieczenia dla 1 hektara poszczególnych upraw w 2022 roku wynoszą:

 • zboża - 20257 złotych
 • kukurydza - 8514 złotych
 • rzepak i rzepik - 12663 złotych
 • chmiel – 48000 złotych
 • tytoń - 34808 złotych
 • warzywa gruntowe - 235253 złotych
 • drzewa i krzewy owocowe - 106 660 złotych
 • truskawki - 60185 złotych
 • ziemniaki - 38545 złotych
 • buraki cukrowe - 9999 złotych
 • rośliny strączkowe - 15978 złotych

Przedmiotem ubezpieczeń dotowanych mogą być również zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, świnie i drób.

W 2022 roku maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 sztuki zwierzęcia wyniosą:

 • bydło - 9912 złotych
 • konie - 12276 złotych
 • owce - 914 złotych
 • kozy - 700 złotych
 • świnie - 1539 złotych
 • kury, perlice, przepiórki - 53 złote
 • kaczki - 65 złotych
 • gęsi - 250 złotych
 • indyki - 145 złotych
 • strusie - 1045 złotych

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2022 roku dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Są to:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” z siedzibą w Warszawie
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A z siedzibą w Warszawie
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w GieBen), oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu
 • Sopockie Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

Według założeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w najbliższych latach przewiduje się znaczący wzrost liczby gospodarstw objętych dotowaną ochroną ubezpieczeniową, a zarazem zmniejszenie innej pomocy państwa w tym zakresie.

Tomasz Szymański