Trwa rejestracja kandydatów w wyborach do Izb Rolniczych

24 września 2023 roku (niedziela) w całym kraju zostaną przeprowadzone wybory do Izb Rolniczych. Rejestrację kandydatów w Wielkopolsce zaplanowano na 31 sierpnia i 4 września br. we wskazanych siedzibach komisji okręgowych. Szczegóły na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej: wir.gov.pl

W tegorocznych wyborach w Wielkopolsce w 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, natomiast w 26 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w 31 Radach Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej pozostaje bowiem 426 mandatów. W II etapie wyborów każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie i zgłosi ich wybór ustępującemu zarządowi izby. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Zgodnie z przepisami członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. Kandydować w wyborach do izb rolniczych mogą wszyscy członkowie Izby. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na zatwierdzonym druku. Zgłoszenie to powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata. W przypadku osoby prawnej ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru. Dokumenty oraz niezbędne informacja dla kandydatów dostępne są do pobrania ze strony internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod adresem: wir.org.pl, w zakładce „Wybory do izb rolniczych 2023”.

Plakat z napisem Wybory do Izb Rolniczych - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu