25 maja 2021

Wspólnie zadbajmy o wysoki poziom wody w Wielkopolsce!

Napisane przez

Współpraca z ekspertami, szkolenia na temat metod retencji wody, wymiana doświadczeń w tym zakresie, ale także realne działania mające na celu zwiększenie poziomu wody dostępnej dla wielkopolskich rolników – takie są cele Lokalnych Partnerstw do spraw Wody, które powstają w województwie wielkopolskim z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. O roli takich partnerstw oraz ich znaczeniu można było posłuchać podczas konferencji online „Kierunek – Zielony Ład”, którą 21 maja zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3 z siedzibą w Gołaszynie.

Problem suszy jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoi województwo wielkopolskie oraz nasi rolnicy.

– Dla Wielkopolski charakterystyczny jest niekorzystny bilans wodny, opady poniżej średniej krajowej, bardzo uboga retencja sztuczna i naturalna oraz coraz częstsze zjawiska suszy – mówił podczas konferencji online Michał Sosiński z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który ze strony WODR koordynuje proces tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w Wielkopolsce.

Czym są Lokalne Partnerstwa ds. Wody?

Wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom rolników jeszcze w ubiegłym roku w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu została powołana grupa robocza ds. wody. To z kolei zapoczątkowało proces powstawania w poszczególnych powiatach Lokalnych Partnerstw ds. Wody. To inicjatywa realizowana w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

– Należy podjąć działania aktywizacji lokalnych podmiotów mających do czynienia z wodą, by zwiększyć retencję na obszarach rolniczych – nie miał wątpliwości Michał Sosiński. I temu właśnie mają służyć LPW.

– Ma to być forum wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem poziomem wody oraz podejmowaniem inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu retencji, w tym w przyszłości także inicjatyw inwestycyjnych – tłumaczył Michał Sosiński.

I dodawał: – Wspólne działania mają spowodować, że w perspektywie lat uciążliwości związane ze zjawiskami suszy zaczną być mniej dotkliwe.

Celem LPW jest także podniesienie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą wśród mieszkańców. – W naszych planach jest współpraca z ekspertami, przeprowadzanie szkoleń, działania promocyjne na rzecz racjonalnej gospodarki wodą czy przygotowywanie programów edukacyjnych – wyliczał Michał Sosiński, dodając, że planowane jest przeszkolenie 6 tysięcy wielkopolskich rolników na temat metod sprzyjających retencji wody.

Co ważne, przystąpienie do Lokalnych Partnerstw ds. Wody nie jest trudne. – Jesteśmy otwarci na zainteresowanie ze strony innych podmiotów. Jedynym warunkiem jest zainteresowanie tą tematyką. Członkostwo jest otwarte i następuje poprzez złożenie deklaracji – wyjaśniał Michał Sosiński.

I dodaje: – Jednym z kluczowych elementów do sukcesu będzie zaangażowanie spółek wodnych.

Zielony Ład: ekologiczne i nowoczesne rolnictwo

Konferencja „Kierunek – Zielony Ład” została zorganizowana w zamian za tradycyjne targi rolnicze, które co roku odbywały się w Gołaszynie. Niestety, w tym roku z powodu pandemii, organizacja stacjonarnych targów była niemożliwa.

Hasło konferencji „Kierunek – Zielony Ład” odnosi się do ogłoszonej przez Unię Europejską w grudniu 2019 roku strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

– Zwrócono uwagę, że trzeba wprowadzić zmiany, które zapobiegną zmianom klimatu. Postawiono ambitny cel, w ramach którego do 2050 roku Europa ma być kontynentem neutralnym klimatycznie. Aby to się stało, niezbędne będą pewne zmiany, wyrzeczenia oraz nakłady realizowane przez państwa Unii Europejskiej. W ramach Zielonego Ładu są także założenia, które dotyczą rolnictwa – przemawiał podczas konferencji Maciej Szłykowicz, zastępca dyrektora WODR.

W przypadku rolnictwa realizacji Zielonego Ładu ma służyć między innymi strategia „od pola do stołu”, która zmierza do ograniczenia stosowania środków chemicznych czy większego wykorzystywania innowacji w rolnictwie. Zakłada ona również produkcję żywności o jak najwyższej jakości przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

W ramach Zielonego Ładu ogłoszona została także strategia na rzecz różnorodności biologicznej. Zakłada ona podjęcie działań mających na celu ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy odbudowę zniszczonych ekosystemów poprzez zwiększenie znaczenia rolnictwa ekologicznego, powstrzymanie spadku liczebności owadów zapylających, ograniczenie stosowania pestycydów czy zasadzenie 3 miliardów drzew do 2030 roku.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole, na którym stoją bele słomy. W tle widać drzewa
Wielkopolscy rolnicy niejednokrotnie borykają się z suszą na polach.
Ten problem być może uda się rozwiązać dzięki Lokalnym Partnerstwom ds. Wody (fot. Jacek Strykowski)

Czytany 200 razy