Rozmowa z Wiesławą Nowak, dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, na temat ogólnopolskiego projektu eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin). Łącznie uczestniczy w nim aż 19 partnerów z całej Polski. Jego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.   eDWIN to obecnie jeden z kluczowych projektów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ale czy jest to też jeden z największych projektów w polskim rolnictwie? Zdecydowanie jest to jeden z największych projektów w polskim rolnictwie, a jednocześnie to pierwszy tak duży projekt poświęcony rolnictwu, który realizujemy w ramach programu Polska Cyfrowa. Jego wartość wynosi prawie 21 mln zł, co jest niebagatelną sumą. Rozpoczęliśmy go w czerwcu 2019 roku, a skończymy 31 maja 2022 roku, więc jak można…
Rozmowa z prof. Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB) z siedzibą w Poznaniu, na temat projektu eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin) oraz jego znaczenia dla rolnictwa, ochrony roślin, instytucji naukowych i cyfryzacji rolnictwa.   Jak istotny jest projekt eDWIN dla rolnictwa oraz ochrony roślin? eDWIN to bardzo ważny projekt tym bardziej, że w 2020 roku Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu dwóch strategii, które ograniczają o połowę stosowanie środków ochrony roślin. Nacisk na ograniczenie środków chemicznych jest bardzo duży, jest to możliwe do wykonania, ale przy zachowaniu i przestrzeganiu wszelkich procedur i wytycznych związanych ze świadomym ich stosowaniem. Do tego celu może zostać wykorzystany właśnie projekt…
Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy – to przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie ogólnopolskiego projektu eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W połowie 2022 roku na rynku pojawi się aplikacja, która będzie mogła być wykorzystywana nie tylko przez rolników, samorządy, instytucje naukowe, ale także każdego z nas. Odpowiednia ochrona roślin, troska o środowisko oraz cyfryzacja i wprowadzanie nowych rozwiązań to jedne z kluczowych aspektów dzisiejszego rolnictwa. Coraz częściej o tych tematach mówią zarówno polskie, jak i unijne władze, które ogłosiły politykę Zielonego Ładu. W powyższe aspekty wpisuje się…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „KGW jako nośnik idei aktywnego stylu życia i prawidłowego odżywiania opartego na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych produktów”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 20 281,69 zł. Operacja mająca na celu zachęcanie kobiet do aktywnego spędzania wolnego czasu i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, tworzenie więzi wspólnotowej, pogłębianie wiedzy o zdrowym i aktywnym stylu życia, kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 41 781,52 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez transfer wiedzy z zakresu produkcji rolniczej i prowadzenia działalności pozarolniczej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 66 516,51 zł. Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istotny sposób na poprawę jakości powietrza, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Wymiana i rozpowszechnianie dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowiska”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 700,00 zł. Operacja mająca na celu wymianę wiedzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z poszanowaniem środowiska naturalnego między rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich, pracownikami w Poznaniu oraz przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa podczas wyjazdu studyjnego, a także jej kaskadowe rozpowszechnianie, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów…
SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych. Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r. Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią. Konkurs jest podzielony na: organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro, bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich…
  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać Państwa zainteresowanie usługami, które mogą być zrealizowane dzięki projektowi „Demeter”. W ramach tego projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje pilotaż, który dotyczy benchmarkingu, czyli analizy porównawczej gospodarstw rolnych i wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem. Ankieta znajduje się na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_raP0MRLhnC5UzBdIDXXC-0nSlOp4xPo4KgoOaTOicHMFJA/viewform.